Beleidslijn nieuwe scholen primair en voortgezet onderwijs per 1 augustus 2018

Met ingang van augustus 2018 passen we onze beleidslijn voor het toezicht op nieuwe scholen aan. Hieronder staat het aangepaste toezichtproces op nieuwe scholen voor primair en voortgezet onderwijs weergegeven. Van het stappenplan 'Beleidslijn nieuwe scholen primair en voortgezet onderwijs per 1 augustus 2018' is ook een schematische, printbare versie beschikbaar. Die vindt u helemaal onderaan deze pagina.

Voorafgaand aan de start

Stap 1 – januari/februari

De inspectie ontvangt van DUO informatie over welke nieuwe scholen een aanvraag voor bekostiging hebben ingediend.

Stap 2 – uiterlijk in mei

De inspectie ontvangt van het bevoegd gezag van de nieuwe school:

  • het schoolplan
  • verklaringen over de bekwaamheid van degenen die onderwijs geven
  • verklaring dat medewerkers een verklaring omtrent gedrag (VOG) hebben
  • het voldoen aan de voorschriften omtrent onderwijstijd

Eventueel aanvullende informatie over:

  • leerlingenaantallen (en verdeling over onderwijsjaren)
  • inrichting van de bestuursstructuur
  • kwaliteitszorg
  • (beleidsrijke) meerjarenbegroting

Stap 3 – mei/juni

De inspectie voert op basis van deze informatie een gesprek met de directie van de school (en de bestuurder als er sprake is van een nieuwe school onder een nieuw bestuur).

Het doel van het gesprek is kennismaking met de school en uitleg over het toezicht. Informatie uit het gesprek kan ook gebruikt worden om het toezicht op de nieuwe school verder in te richten (stap 4).

De inspectie neemt contact op met de school om een afspraak te plannen.

Toezicht vanaf de start

Stap 4 - augustus

De inspectie ontvangt via het bevoegd gezag van de school:

  • Het definitieve schoolplan
  • Eventueel aangepaste documentatie over onderwijstijd of bekwaamheden leraren (indien de situatie gewijzigd is).

De inspectie voert binnen drie maanden een risicoanalyse uit om vast te stellen hoe het toezicht op de nieuwe school wordt ingericht.

Indien van toepassing moet de school eventuele tekortkomingen binnen een maand hebben hersteld.

Stap 5 – september - november

De inspectie richt het toezicht vanaf de start in langs twee lijnen:

     1.  Nieuwe school van een bestaand bestuur

We nemen de nieuwe school mee in de reguliere cyclus van vierjaarlijkse onderzoeken bij het bestuur en scholen, tenzij we risico’s zien. In dat geval voeren we eerder een onderzoek uit.

      2.  Nieuwe school van een nieuw bestuur

Afhankelijk van stap 3 en 4 bepalen we wanneer we een eerste onderzoek bij het bestuur en de school uitvoeren. Dit is altijd in het 2e jaar na de oprichting/start van de nieuwe school, tenzij de uitkomsten van de risicoanalyse aanleiding geven om het 4JOB eerder uit te voeren.