Toezicht op nieuwe scholen voor primair en voortgezet onderwijs

De inspectie houdt toezicht op nieuwe scholen. Op de pagina 'Beleidslijn nieuwe scholen primair en voortgezet onderwijs' staat hoe het toezichtproces werkt.

In het toezichtproces maken we onderscheid tussen toezichtactiviteiten voor de feitelijke start van een nieuwe school (stap 1 en 2) en toezichtactiviteiten na de feitelijke start (stap 3 en 4).

Ook maken we onderscheid tussen een nieuwe school onder een bestaand bestuur en een nieuwe school onder een nieuw bestuur. In het laatste geval voeren we altijd een gesprek met het bestuur en de schoolleiding voorafgaand aan de start.

Overgangsjaar 2018/2019

Voor de nieuwe scholen die starten vanaf 1 augustus 2018 kunnen de toezichtactiviteiten voorafgaand aan de feitelijke start niet in alle gevallen meer worden uitgevoerd. Dit betekent dat we in het overgangsjaar bij deze nieuwe scholen starten vanaf stap 3 met enkele aanpassingen:

 • We vragen (wettelijk verplichte) documenten op bij het bestuur, in ieder geval:
  • het schoolplan
  • verklaring over de bekwaamheid van degenen die onderwijs geven
  • het voldoen aan de voorschriften omtrent onderwijstijd
  • aanvullende informatie ten aanzien van:
   • leerlingenaantallen (en verdeling over onderwijsjaren)
   • inrichting van de bestuursstructuur
   • kwaliteitszorg
   • (beleidsrijke) meerjarenbegroting.
 • We voeren zo snel mogelijk (in ieder geval met een nieuwe school onder een nieuw bestuur) een kennismakingsgesprek met het bestuur en de schoolleiding.

 • We voeren een risicoanalyse uit op basis van de documenten en eventuele signalen. Op basis hiervan bepalen we wanneer we een onderzoek op de school uitvoeren, en of dit in combinatie met een bestuursonderzoek plaatsvindt.

Werkwijze bij niet-bekostigde scholen

Voor niet-bekostigde scholen geldt dat de inspectie zo snel mogelijk na de aanvang van het onderwijs een advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders over de vraag of de onderwijsvoorziening een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, sub 3 van de Leerplichtwet 1969.