Toezicht op nieuwe scholen voor primair en voortgezet onderwijs

De inspectie houdt toezicht op nieuwe scholen. Op de pagina 'Beleidslijn nieuwe scholen primair en voortgezet onderwijs' staat hoe het toezichtproces werkt.

In het toezichtproces maken we onderscheid tussen toezichtactiviteiten voor de feitelijke start van een nieuwe school (stap 1 en 2) en toezichtactiviteiten na de feitelijke start (stap 3 en 4).

Ook maken we onderscheid tussen een nieuwe school onder een bestaand bestuur en een nieuwe school onder een nieuw bestuur. In het laatste geval voeren we altijd een gesprek met het bestuur en de schoolleiding voorafgaand aan de start.

Werkwijze bij niet-bekostigde scholen

Voor niet-bekostigde scholen geldt dat de inspectie zo snel mogelijk na de aanvang van het onderwijs een advies uitbrengt aan het college van burgemeester en wethouders over de vraag of de onderwijsvoorziening een school is als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, sub 3 van de Leerplichtwet 1969.