Kengetallen en signaalwaarden continuïteitstoezicht

Deze kengetallen zijn nadrukkelijk geen normen waaraan schoolbesturen/instellingen moeten voldoen, maar signaleringsgrenzen voor indicatie van mogelijke risico’s. Aanpassing van financieel continuïteitstoezicht vindt uitsluitend plaats op basis van (veel) uitvoeriger onderzoek waarbij veel meer aspecten in ogenschouw worden genomen.