Governance in het mbo

Het interne toezicht in het mbo, dat wordt uitgevoerd door de raden van toezicht, is de laatste jaren professioneler geworden. Maar de verdere professionalisering van de raden van toezicht blijft nog wel aandacht vragen. Dat blijkt uit het themaonderzoek Governance in het mbo; het samenspel tussen raden van toezicht en colleges van bestuur.  

In het themaonderzoek hebben we de huidige rolvervulling van raden van toezicht en het samenspel tussen de raden van toezicht en de colleges van bestuur onderzocht. In het rapport Governance in het mbo leest u onze bevindingen. Daarnaast bevat het rapport goede voorbeelden van rolvervulling, rolzuiverheid en samenspel, zoals door de raden van toezicht en de bestuurders zelf aangedragen.

Themamiddag

Op 15 januari 2020 organiseren we een themamiddag voor bestuurders en leden van raden van toezicht van de bekostigde mbo-instellingen. We staan stil bij de verhouding tussen intern en extern toezicht. Wat hebben we van elkaar nodig, wat verwachten we van elkaar? Hoe organiseren we de controle en waarborgen in het stelsel zo effectief mogelijk? En wat betekent het voor het externe toezicht dat het bevoegd gezag straks wettelijk wordt gedefinieerd als college van bestuur en raad van toezicht samen?