Jaarwerkplan Inspectie van het Onderwijs 2020

Wat doet de Inspectie van het Onderwijs in 2020? Dat staat in het Jaarwerkplan 2020. De inspectie houdt toezicht op besturen en hun scholen en bovendien rapporteert ze op stelselniveau over de ontwikkeling van de onderwijskwaliteit. Daarbij staat in 2020 een aantal thema’s centraal.

Toezicht op besturen en scholen en op het hele onderwijs

Jaarlijks voert de inspectie ongeveer 3.000 onderzoeken uit. Het grootste deel daarvan zijn de reguliere onderzoeken bij besturen en scholen - ieder bestuur wordt ten minste eens in de 4 jaar onderzocht. De inspectie onderzoekt dan ook een aantal scholen van het bestuur. Daarnaast onderzoekt de inspectie de stand van zaken en de ontwikkelingen in de verschillende onderwijssectoren, en in het Nederlandse onderwijsstelsel als geheel.

Meerjarige thema’s

Komend jaar geeft de Inspectie van het Onderwijs bijzondere aandacht aan de volgende thema’s:

  • resultaten en prestaties
  • sociale kwaliteit
  • selectie en gelijke kansen
  • kwetsbare groepen
  • flexibele en doorlopende leerlijnen
  • kwaliteit van leraren
  • governance
  • financiële verantwoording
  • aansluiting op de arbeidsmarkt

Op deze terreinen doet de inspectie in 2020 specifieke thematische onderzoeken. De thema’s kunnen ook terugkomen in de onderzoeken bij besturen en scholen. Doordat dit meerjarige thema’s zijn, wordt daarbij voortgeborduurd op de zaken die de afgelopen jaren zijn onderzocht en geconstateerd.

Jaarlijkse rapportages

De inspectie brengt jaarlijks een aantal terugkerende rapportages uit. De bekendste daarvan is De Staat van het Onderwijs; die komt in 2020 uit op 22 april. Daarnaast rapporteert de inspectie in de tweede helft van het jaar over de financiële staat van het onderwijs. Ook publiceert de inspectie jaarlijks het Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang.

Overige activiteiten

Ten slotte wordt in het Jaarwerkplan beschreven welke wettelijke taken de inspectie verder nog heeft, en hoe ze daar vorm aan geeft. Ook komt aan de orde met wie de inspectie samenwerkt.