Evaluatie meerjarenafspraken over studiesucces en onderwijskwaliteit-tussenrapportage landelijke inventarisatie

Medio 2008 heeft de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap et de VSNU en de HBO-raad meerjarenafspraken gemaakt ter verhoging
van studiesucces en onderwijskwaliteit. Daarbij zijn kernindicatoren en streefwaarden vastgelegd. In het convenant is afgesproken dat de instellingen zich
zullen inspannen om de afgesproken ambities te realiseren. Om een zo objectief mogelijk inzicht te krijgen in de inspanningen van universiteiten en hogescholen om de ambities te realiseren, is de Inspectie van het Onderwijs gevraagd al in een vroege fase, namelijk in 2010, een evaluatieonderzoek uit te
voeren.