Competent erkend? Over het erkennen van verworven competenties in het hoger onderwijs

De inspectie onderzocht in 2009 de kwaliteit van het erkennen van verworden competenties (evc) in het hoger onderwijs.

Doel van evc is erkennen welke kennis en vaardigheden mensen anders dan via formele scholing hebben verworven. Volgens de inspectie dienen evc-aanbieders hun procedures beter uit te werken. Ervaringscertificaten moeten zelfstandig leesbare documenten worden. De inspectie roept de externe beoordelaars en examencommissies op kritischer te zijn.

De helft van de onderzochte ervaringscertificaten voldoet aan minder dan de helft van de eisen die landelijk zijn vastgelegd. Dat is niet terug te vinden in de rapporten van externe beoordelaars. Examencommissies zijn niet altijd even goed geïnformeerd over evc. Een derde van de ervaringscertificaten werd door of namens de examencommissie ondertekend. Dit is in strijd met het uitgangspunt dat evc geen onderwijsactiviteit is. Wel zijn examencommissies beducht voor onterechte vrijstellingen en zeker voor directe diplomering op basis van evc. De waarde van het getuigschrift is dus niet in het geding.