Nog steeds beperkte baankansen arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel

Een kwart van de leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs krijgt praktijkonderwijs in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel. In 2017 had bijna 40% van de schoolverlaters uit dit profiel geen baan direct na uitstroom. Een zorgelijk resultaat, dat verschillende oorzaken kan hebben. Gelukkig zien we op scholen goede initiatieven om de overgang van school naar werk te verbeteren. Er ligt een grote maatschappelijke opgave om kwetsbare jongeren naar een passende plek in de samenleving te begeleiden.

Vervolgsucces leerlingen na voortgezet speciaal onderwijs

Positie een jaar na verlaten school, uitgesplitst naar uitstroomprofiel

Oorzaken beperkte baankansen

Er zijn verschillende oorzaken voor de beperkte baankansen bij het arbeidsgerichte uitstroomprofiel. Een deel van de werkgevers lijkt er onvoldoende voor open te staan om deze groep leerlingen een start op de arbeidsmarkt te laten maken. Daarnaast hebben sommige leerlingen te maken met een zeer problematische leefomgeving die hen niet stimuleert om aan het werk te gaan. Scholen kunnen helpen de baankansen van leerlingen te vergroten. Bijvoorbeeld door het onderwijsaanbod te verbreden en door goed samen te werken met (keten)partners.

Breder praktijkaanbod nodig

De meeste scholen in het voortgezet speciaal onderwijs zijn klein en kunnen daardoor maar een beperkt aantal praktijkrichtingen bieden. Ook kan niet iedere school trajecten inrichten om de leerlingen branchegerichte certificaten te laten halen. De praktijklessen richten zich vooral op algemene technieken en basale vakvaardigheden. Tijdens de stages ligt de nadruk op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Specifieke vakvaardigheden komen vaak te weinig aan bod. Een breder praktijkaanbod helpt de leerlingen beter toegerust van school te gaan.

Samenwerking met (keten)partners

We zien mooie voorbeelden van scholen die erin geslaagd zijn hun praktijkaanbod uit te breiden. Ze kunnen dat nooit alleen. Een goede en intensieve samenwerking met bijvoorbeeld praktijkscholen en het bedrijfsleven is een vereiste. Zo zijn er scholen in het voortgezet speciaal onderwijs die onder een dak gehuisvest zijn met een praktijkschool. Het rijkere onderwijsaanbod dat leerlingen in het voortgezet special onderwijs in deze setting geboden krijgen, verhoogt hun kansen op de arbeidsmarkt.

Samen oog voor ondersteuningsbehoeften

Er zijn nog meer kansrijke ontwikkelingen. Scholen in het voorgezet speciaal onderwijs ontwikkelen initiatieven met gemeenten en bedrijven. Gezamenlijk zorgen zij voor een warme overdracht. Leerlingen die dat nodig hebben, krijgen meer gelegenheid zich op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Via stages op maat, begeleide loopbaantrajecten en de inzet van coaches ontvangen zij de passende ondersteuning  voor een succesvolle overstap van school naar werk.