De staat van het (voortgezet) speciaal onderwijs

De stijging van de instroom van leerlingen vlakte in 2020 af. De tussentijdse uitstroom naar regulier voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs daalt. Initiatieven tot samenwerking ontstaan tussen (voortgezet) speciaal en regulier onderwijs.

De coronapandemie vormde een risico voor het onderwijsproces van de leerlingen in het (voorgezet) speciaal onderwijs. Vooral praktijkvakken en (groeps)stages konden vaak niet doorgaan. Dat belemmerde het voorbereidingstraject van vso-leerlingen die naar de arbeidsmarkt uitstromen. De baankansen van deze jongeren zijn toch al niet groot. Verder was het zorgelijk dat leerlingen door (gedeeltelijke) scholensluitingen minder gelegenheid kregen om op school de sociale, emotionele en maatschappelijke competenties te ontwikkelen. De school is hiervoor immers een belangrijke oefenplaats. Maar er waren ook positieve ontwikkelingen. Zo slaagden teamleden erin om hun digitale vaardigheden in snel tempo te vermeerderen en nam de ouderbetrokkenheid toe. Ook bleken sommige leerlingen met specifieke beperkingen baat te hebben bij een (gedeeltelijk) online onderwijsaanbod in hun thuisomgeving.