Infographics De Staat van het Onderwijs

De figuren in De Staat van het Onderwijs 2019 zijn hieronder in interactieve vorm te bekijken.

1. De Staat van het Nederlands Onderwijs

Ruim 10 jaar na het behalen van het diploma in het voortgezet onderwijs, heeft 74,8 % van de leerlingen een baan en werkt 6,4 % als zelfstandige. Het maakt hierbij niet veel uit op welk niveau het diploma in het voortgezet onderwijs behaald is. Alleen leerlingen met een vmbo-basis diploma hebben minder vaak een baan.

Daarnaast zien we dat een ruime meerderheid van de leerlingen een baan heeft ruim 8 jaar na hun diploma. Dit geldt voor 73,6 % van de leerlingen zonder migratie-achtergrond. Van de leerlingen met een niet-westerse migratie-achtergrond gaat het om 55,8 % van de leerlingen.

Vervolgsucces leerlingen na voortgezet onderwijs

Loopbanen leerlingen ruim 10,5 jaar na behalen vo-diploma

Vervolgsucces leerlingen na primair onderwijs

Loopbanen leerlingen per basisschooladvies

Tussen opleidingen zijn grote verschillen in de kans op een baan en het startsalaris. In deze figuur staan de MBO-, HBO- en WO-opleidingen weergegeven naar kans op werk en gemiddeld startsalaris. De kans op werk varieert tussen de 2 en 37 % , het startsalaris tussen de 500 en 3500 euro per maand.

Arbeidsmarktsucces opleidingen mbo hbo en wo

Percentage zonder werk en gemiddeld salaris 1,5 jaar na diploma

De figuur laat zien hoeveel procent van de leerlingen een hoger of lager advies krijgt dan je op basis van de eindtoets zou verwachten. Leerlingen met hoger opgeleide ouders krijgen vaker een hoger advies, leerlingen met lager opgeleide ouders vaker een lager advies dan verwacht. De verschillen zijn tussen 2009 en 2017 verdubbeld. De grote stijging is in 2014, de laatste jaren nemen de verschillen niet verder toe.

Gelijke kansen in het primair onderwijs

Afwijking tussen definitief en toetsadvies, naar opleiding ouders (2009-2017)

De figuur laat zien in hoeverre de kans op een diploma verschilt tussen studenten met en zonder migratie-achtergrond, in het hbo en wo. In het HBO zijn de verschillen het grootst en sinds 2002 toegenomen. In het WO nemen de verschillen over de tijd af.

Gelijke kansen in het hoger onderwijs

Rendement t.o.v. migratie-achtergrond ouders

2. Variëteit en vernieuwing

Het aantal soorten profielen en concepten neemt toe over tijd. Sinds het jaar 2000 zien we een sterke stijging in het aantal aangeboden profielen en concepten.

Profilering over tijd

Aantal concepten en/of profielen in het primair en voortgezet onderwijs

In het VO komt profilering vaker voor dan in het PO. Per onderwijssoort zijn er grote verschillen in het aandeel scholen dat zich profileert. Profilering komt het meeste voor op de HAVO en het VWO. Op het VWO zien we dat ongeveer de helft van de scholen zich profileert. In het VMBO-b/k is dat slechts 10%.

Profilering in het primair en voortgezet onderwijs

Aandeel concept- en/of profielscholen per onderwijssoort in schooljaar 2016/2017 en 2017/2018

De meeste scholen met een concept en/of profiel bevinden zich in de Randstad. Hiermee is de toegankelijkheid/keuzevrijheid niet voor alle leerlingen gelijk.

Profiel-en conceptscholen zijn ongelijk verdeeld over Nederland. De meeste vo-scholen met een speciaal concept of profiel bevinden zich in de meer stedelijke gebieden.

Geografische spreiding van de meest voorkomende profielen en concepten in het voortgezet onderwijs

Tussen profielscholen zien we verschillen in de relatieve bijdrage aan segregatie. Tweetalig onderwijs en technasia versterken segregatie. Andere profielen verminderen segregatie, zoals Wetenschapsoriëntatie Nederland (WON), Havisten competent of Topsport Talentscholen.

Segregatie en profilering

Relatieve bijdrage door profilering aan schoolsegregatie per onderwijssoort

3. Leraren en lerarentekort

Het lerarentekort is het grootste in de Randstad. De vacature-intensiteit als percentage van het onderwijspersoneel is in 2017/2018 in Utrecht 13.7%, terwijl de vacature-intensiteit in de Achterhoek slechts 0.2% is.

Lerarentekort

Vacature-intensiteit als percentage van het onderwijspersoneel

Lerarentekort en schoolkenmerken

Verschillen tussen scholen in het zoeken naar onderwijspersoneel

Leraren zijn niet gelijk verdeeld over scholen. In het primair onderwijs geven leraren met een wo-masteropleiding vaker les op scholen met een hoog percentage leerlingen met hoger opgeleide ouders. Leraren met een niet-westerse migratie-achtergrond geven vaker les op scholen met meer leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Verdeling van leraren over scholen primair onderwijs masteropleiding

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een masteropleiding

Verdeling van leraren over scholen voortgezet onderwijs masteropleiding

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een masteropleiding

Het lerarentekort is niet gelijk verdeeld over scholen. Scholen met meer leerlingen met een niet-westerse migratie-achtergrond plaatsen vaker vacatures online, en zoeken vervolgens ook meer leraren. In 2017/2018 zoekt 13.2% van de scholen met 0 tot 25% leerlingen met een migratie-achtergrond leraren via vacaturesites. In hetzelfde schooljaar zoekt 48.3% van de scholen met 75 tot 100% leerlingen met een migratie-achtergrond leraren via vacaturesites.

Verdeling van leraren over scholen primair onderwijs migratieachtergrond

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een niet-westerse migratie-achtergrond

Verdeling van leraren over scholen voortgezet onderwijs migratieachtergrond

Leerlingpopulatie op scholen met veel of weinig leraren met een niet-westerse migratie-achtergrond

Er zijn regionale verschillen in het percentage onbevoegd gegeven lessen. Het percentage onbevoegd gegeven lessen ligt relatief hoog in Zuid-Holland. In Limburg ligt het juist relatief laag. Verder ligt het percentage onbevoegd gegeven lessen hoger in het vmbo dan in de havo en het vwo.

Bevoegde en onbevoegde lessen provincie

Spreiding van (on)bevoegd lesgeven per provincie

bevoegde-en-onbevoegde-lessen-per-afdeling

Spreiding van (on)bevoegd lesgeven per provincie en afdeling

Bevoegde en onbevoegde lessen per vak

Spreiding van (on)bevoegd lesgeven per provincie en vak

Bevoegde en onbevoegde lessen rpa

Spreiding van (on)bevoegd lesgeven per RPA gebied

4. Kwetsbare leerlingen en studenten

Een jaar na het verlaten van het vso hebben veel jongeren niet de positie die je op basis van hun uitstroomprofiel zou verwachten. Het grootste aandeel jongeren met uitstroomprofiel arbeidsmarkt volgt vervolgonderwijs. Slechts 8 procent van de vso-leerlingen met het uitstroomprofiel dagbesteding heeft een vorm van dagbesteding of beschut werk.

Vervolgsucces leerlingen na voortgezet speciaal onderwijs

Positie een jaar na verlaten school, uitgesplitst naar uitstroomprofiel

Het deelnemerspercentage aan het speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs is sinds schooljaar 2014/2015 toegenomen. De regionale verschillen zijn groot. In sommige regio’s is het deelnemerspercentage sinds 2014/2015 gestegen, in andere regio’s is het deelnemerspercentage juist gedaald.

Leerlingen per samenwerkingsverband