De Inspectie van het Onderwijs heeft afspraken gemaakt met de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) over de onderlinge communicatie over schoolbesturen die financiële (continuïteits-)problemen ondervinden.

Het betreft hier schoolbesturen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De inhoud van de gemaakte afspraken treft u aan in de bijgevoegde convenanten.