Vervolg in 2018

In de rapportage is dit jaar vooral ingezoomd op de leesprestaties, aangezien deze ten opzichte van vorig jaar lijken te dalen. De rapportage is dit jaar gebaseerd op de resultaten van de Centrale Eindtoets.

Komend jaar:

  • willen we nagaan of de daling van de leesprestaties doorzet. We hopen dan ook de resultaten van de overige eindtoetsen mee te nemen in onze analyses. Dat is waarschijnlijk mogelijk omdat de verschillende eindtoetsen met ingang van 2018 eenzelfde set van opgaven bevatten, waardoor de vergelijkbaarheid van de eindtoetsen verbetert.
  • willen we meer kenmerken betrekken bij het bekijken van de verschillen tussen vergelijkbare scholen. Het gaat dan bijvoorbeeld om kenmerken als ziekteverzuim en mobiliteit van leerkrachten en bestuurskenmerken zoals de kwaliteitszorg van het bestuur.
  • willen we bij de vergelijking van de resultaten van leerlingen en scholen ook de onderliggende maat benutten die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft ontwikkeld voor de nieuwe gewichtenregeling. Omdat deze maat inzicht geeft in de zwaarte van de leerlingenpopulatie, kan deze ook benut worden om scholen meer zicht te geven op hun eigen resultaten in relatie tot vergelijkbare scholen. We proberen de eindtoetsaanbieders daarom te stimuleren om deze informatie in hun schoolrapportages op te nemen.