Verschillen tussen scholen

Het spreekt voor zich dat scholen verschillen in de resultaten die ze behalen. Maar net als vorig jaar zien we grote verschillen tussen scholen met vergelijkbare leerlingenpopulaties.

In de figuur hieronder vergelijken we de resultaten van de twee groepen scholen die het meest van elkaar verschillen als het gaat om het opleidingsniveau van ouders:  de groep scholen zonder ouders met een opleiding op hbo-niveau of hoger (0% hbo of hoger; rood afgebeeld)  en de groep scholen met meer dan 90% hoger opgeleide ouders (>90-100% hbo of hoger; blauw afgebeeld).  Binnen beide groepen scholen hebben we de scholen in vijf groepen verdeeld: van de 20 procent scholen binnen de betreffende groep die het zwakst presteren (kwintiel 1) tot de 20 procent scholen die het best presteren (kwintiel 5). Voor elk kwintiel is weergegeven welk percentage leerlingen gemiddeld het streefniveau 2F voor lezen behaalt.

Uit de figuur blijkt dat er grote verschillen zijn binnen de groepen vergelijkbare scholen:

  • binnen de groep scholen zonder hoog opgeleide ouders (rood) varieert het percentage leerlingen dat niveau 2F behaalt van 15 tot 68 procent.
  • binnen de groep scholen met de hoogst opgeleide ouders (blauw) varieert dit van 69 procent tot 95 procent.

De 20 best presterende scholen zonder leerlingen van hoog opgeleide ouders (kwintiel 5, rood)presteren dus net zo goed als de 20 procent zwakst presterende scholen met voornamelijk leerlingen van hoogopgeleide ouders (kwintiel 1, blauw).  Een vergelijkbaar beeld zien we voor scholen met veel leerlingen met een migratieachtergrond; sommige van deze scholen presteren even goed als scholen met bijna alleen leerlingen van Nederlandse afkomst. Het maakt voor leerlingen dus uit op welke school zij zitten. Dit geldt verder niet alleen voor lezen, maar ook voor taalverzorging en rekenen.

Grootste verschillen bij lezen bij scholen met vergelijkbare leerlingpopulaties 

Als het gaat om de verschillen tussen scholen met vergelijkbare leerlingenpopulaties, zien we de kleinste verschillen bij lezen en de grootste bij taalverzorging. Vergelijken we de resultaten van scholen met verschillende leerlingenpopulaties, dan zien we echter de kleinste verschillen bij taalverzorging en de grootste verschillen bij lezen. Dit duidt erop dat taalverzorging een eenvoudig aan te leren vaardigheid is; een constatering die wij ook vorig jaar al deden. Begrijpend lezen daarentegen hangt samen met intelligentie en is minder eenvoudig aan te leren.