Technisch rapport Veldwerk bij de scholen: Peil.onderwijs Kunstzinnige oriëntatie (Kohnstam)

Vanaf 2014 heeft de Inspectie van het Onderwijs de taak om periodiek het onderwijsniveau van leerlingen vast te stellen aan de hand van wettelijk vastgelegde kerndoelen. Door het (laten) uitvoeren van peilingen bij een representatieve steekproef van scholen en leerlingen beoogt de Inspectie na te gaan of deze kerndoelen op het niveau van het onderwijssysteem behaald worden. De bevindingen van het onderzoek vindt u in dit rapport.