Verplichte registratie in BRON

Met de invoering van passend onderwijs is de leerlinggebonden financiering vervallen en daarmee het zicht op het aantal leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte in het onderwijs. Voor het toezicht, de monitoring en de evaluatie van de Wet passend onderwijs is het van belang om inzicht te hebben in welke leerlingen extra ondersteuning krijgen. Daarom zijn schoolbesturen vanaf 1 augustus 2015 verplicht om ontwikkelingsperspectieven (opp) te registreren in het basisregister onderwijs (BRON).

Om de administratieve last voor scholen zo laag mogelijk te houden hoeven scholen alleen de begin- en einddatum van het opp in BRON te registeren. Het is dus niet nodig om de inhoud van het opp te registeren. Als de einddatum van het opp nog niet bekend is op het moment van de eerste registratie dan kan deze later worden ingevoerd. Registratie is gedurende het hele schooljaar mogelijk.

Inspectie zal toezien op registratie

De inspectie merkt dat schoolbesturen de opp’s niet altijd registeren. Hierdoor hebben we geen volledig beeld van het aantal leerlingen met een ontwikkelingsperspectief en extra ondersteuning. Dit belemmert het toezicht op de scholen, samenwerkingsverbanden en het stelsel als geheel. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet passend onderwijs. Daarom willen we de schoolbesturen erop wijzen dat zij verplicht zijn om de opp’s te registreren en zullen we hier nadrukkelijk op toezien.

Verplichting geldt niet voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs

De verplichting tot de registratie van de opp’s geldt alleen voor reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs, het speciaal basisonderwijs en het praktijkonderwijs hoeven de opp’s niet te registreren. De leerlingen zijn immers al bekend door inschrijving op de school. Uiteraard moeten ze wel een opp opstellen voor de leerlingen.