De onderzoekskaders

Wat is kwaliteit precies? En hoe onderzoeken we dat? Wat verwachten we van besturen rond kwaliteitszorg en financieel beheer? Daarover gaat het onderzoekskader. Dit kader beschrijft onze werkwijze en het waarderingskader, dat we bij onze onderzoeken gebruiken.

Voor iedere onderwijssector is er een eigen onderzoekskader. Die onderzoekskaders per sector zijn grotendeels gelijk. Verschillen tussen de kaders komen bijvoorbeeld voort uit wetgeving die per sector afwijkt.

Een onderzoekskader bestaat altijd uit:

  • een waarderingskader: Wat onderzoekt de inspectie?
  • een werkwijze: Hoe onderzoekt de inspectie?

Onderzoekskaders 2021 (huidige kaders, bijstelling 2024)

In elk kader zijn als bijlagen de specifieke toepassingen opgenomen. Zo is bijvoorbeeld informatie over doorlopende leerroutes vmbo-mbo als bijlage toegevoegd aan de onderzoekskaders voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden

Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden is te vinden in de onderzoekskaders van de sectoren po, vo en (v)so.

Herziening en bijstelling onderzoekskaders

De kaders worden jaarlijks bijgesteld naar aanleiding van wijzigingen in de wet- en regelgeving.

Eens in de 4 jaar worden de kaders in hun geheel herzien. Dit is voor het laatst gebeurd op 1 augustus 2021. Lees hierover meer op de pagina Onderzoekskader 2021: wat is er veranderd.

Overige kaders

Er zijn nog een aantal terreinen waarvoor de inspectie aparte kaders gebruikt.

Advieskader nieuwe scholen

Bij nieuw op te richten bekostigde scholen voor primair en voortgezet onderwijs onderzoekt de inspectie de te verwachten onderwijskwaliteit en adviseert de minister hierover. Ze doet dit aan de hand van een advieskader.

Onderzoekskaders voor het toezicht op niet-bekostigd onderwijs in po en vo (B3-scholen)

Voor het toezicht op de niet-bekostigde scholen in po en vo (de B3-scholen) bestaan aparte onderzoekskaders. 

Onderzoekskaders Nederlands onderwijs in het buitenland 

De inspectie houdt toezicht op alle Nederlandse scholen in het buitenland, die zijn aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (Stichting NOB). Dit zijn dagscholen, scholen voor onderwijs in Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) of instellingen voor afstandsonderwijs. De inspectie doet dat aan de hand van onderzoekskaders, 1 voor het primair en 1 voor het voortgezet onderwijs.

Hoger onderwijs

Het toezicht op het hoger onderwijs is anders ingericht. In het hoger onderwijs gebruiken we het Onderzoekskader accreditatiestelsel hoger onderwijs.

Oude toezichtkaders

Is uw school voor 1 augustus 2021 beoordeeld en wilt u weten volgens welke normen? Kijkt u dan in het oude onderzoeks- of toezichtkader.