Handhaving van onderwijstijd en schooldocumenten

Voor het schooljaar 2017-2018 verandert er vooralsnog niets ten opzichte van vorig schooljaar voor de gekozen onderwerpen: wij zien er bij onderzoeken op toe dat de wettelijke schooldocumenten tijdig zijn ingestuurd, dat deze documenten ook qua inhoud voldoen aan een aantal gestelde eisen en dat de eisen op het terrein van de onderwijstijd worden nageleefd.

In de Wet op het primair onderwijs zijn bij elk van de schooldocumenten onderwerpen vermeld die in het betreffende document opgenomen moeten zijn. Bij elk van de schooldocumenten is een keuze gemaakt voor onderdelen die bij het toezicht worden gecontroleerd. De verantwoordelijkheid voor inhoud en kwaliteit van die teksten ligt bij het bestuur. Als dergelijke onderdelen ontbreken, maken we de afspraak dat die onderdelen in een volgend document wel  worden opgenomen. 
Wij maken hierop voor twee onderdelen van de schoolgids een uitzondering – deze moet een school op zo kort mogelijke termijn herstellen. Aan de tekst voor de ouderbijdrage en aan die over de klachtenregeling stelt de wet namelijk aanvullende eisen, waarbij het ontbreken ervan leidt tot een traject van handhaving. Bij de ouderbijdrage betreft dit de vrijwilligheid, die duidelijk dient te zijn aangegeven,  net als informatie over de hoogte van de gevraagde ouderbijdrage. Bij de klachtenregeling dient in de tekst te zijn opgenomen: de interne procedure voor klachten, het adres van de externe klachtencommissie en informatie waar het reglement van de externe klachtencommissie te verkrijgen is.
 
Bij onderwijstijd gaan we na of de school het wettelijk voorgeschreven minimum aantal uren realiseert.