Wat zijn de aanpassingen in het Onderwijsresultatenmodel?

  • De normen blijven gelijk, behalve de norm voor de indicator ‘Bovenbouwsucces’ van het havo. Deze wordt wel verhoogd. Enerzijds omdat er zorgen bestaan over het havo, anderzijds omdat in het huidige model de norm coulanter is voor het havo dan voor de andere onderwijssoorten.
  • De correctiefactor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) stopt. Met de invoering van Passend Onderwijs is deze factor niet meer voor alle scholen op uniforme wijze te berekenen. Het effect van het wegvallen van deze correctiefactor is beperkt, omdat de correctie grotendeels opgevangen wordt door de correctiefactor apcg.
  • Er komt een nieuwe correctiefactor voor opstroom van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo. Hiermee stimuleren wij deze opstroom.
  • Er wordt een actuele tabel voor apcg gebruikt waar meer wijken en dus meer leerlingen onder vallen.
  • Door de wijzigingen in correctiefactoren veranderen de maximale correcties ook.
  • In de gepubliceerde Onderwijsresultatenoverzichten geven we voortaan expliciet aan dat dit uitsluitend de berekende kwalificaties per indicator betreffen en niet het eindoordeel over de onderwijsresultaten zoals de inspecteur afgeeft.
  • In de aangepaste regeling leerresultaten VO wordt de discretionaire bevoegdheid van de inspecteur – de mogelijkheid om van het berekende oordeel af te wijken – expliciet beschreven.