Waarom wordt het Onderwijsresultatenmodel aangepast?

Het huidige Onderwijsresultatenmodel voor het voorgezet onderwijs is sinds 2016 van kracht. Bij de start is afgesproken dat het model na 3 jaar herijkt zou worden. Daartoe hebben we het onderwijsveld geconsulteerd met een reeks klankbordgroepbijeenkomsten. Daarnaast hebben we uitgebreide statistische en omgevingsanalyses uitgevoerd om het model te toetsen. Dit alles heeft geleid tot de keuze om enkele aanpassingen in het model aan te brengen.