Onderwijsresultatenmodel voortgezet onderwijs 2020

Het Onderwijsresultatenmodel is een van de manieren waarop de Inspectie van het Onderwijs kijkt naar de kwaliteit van het onderwijs. Het model moet aan het bestuur, de school en de inspectie een goede eerste indicatie geven, zodat het kan bijdragen aan de verdere verbetering van de kwaliteit.

Herijking

Het huidige Onderwijsresultatenmodel voor het voorgezet onderwijs is sinds 2016 van kracht. Bij de start is afgesproken dat het model na 3 jaar herijkt zou worden. Daartoe hebben we het onderwijsveld geconsulteerd met een reeks klankbordgroepbijeenkomsten. Daarnaast hebben we uitgebreide statistische en omgevingsanalyses uitgevoerd om het model te toetsen. Naar aanleiding van de gesprekken en de analyses, voeren we in 2020 veranderingen door in de normen en correctiefactoren van het Onderwijsresultatenmodel VO. De wijzigingen zullen vanaf 1 maart 2020 gelden.

Stimulerend gesprek

We hebben ervoor gekozen de normen niet te verhogen, met uitzondering van één indicator voor het havo. Wij willen de bestaande normen benutten in ons stimulerend gesprek met scholen en besturen en daarbij hun eigen ambities bespreken.

Wijzigingen Onderwijsresultatenmodel per 1 maart 2020

  • De normen blijven gelijk, behalve de norm voor de indicator ‘Bovenbouwsucces’ van het havo. Deze wordt wel verhoogd. Enerzijds omdat er zorgen bestaan over het havo, anderzijds omdat in het huidige model de norm coulanter is voor het havo dan voor de andere onderwijssoorten.
  • De correctiefactor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) stopt. Met de invoering van Passend Onderwijs is deze factor niet meer voor alle scholen op uniforme wijze te berekenen. Het effect van het wegvallen van deze correctiefactor is beperkt, omdat de correctie grotendeels opgevangen wordt door de correctiefactor apcg.
  • Er komt een nieuwe correctiefactor voor opstroom van vmbo-t naar havo en van havo naar vwo. Hiermee stimuleren wij deze opstroom.
  • Er wordt een actuele tabel voor apcg gebruikt waar meer wijken en dus meer leerlingen onder vallen.
  • Door de wijzigingen in correctiefactoren veranderen de maximale correcties ook.
  • In de gepubliceerde Onderwijsresultatenoverzichten geven we voortaan expliciet aan dat dit uitsluitend de berekende kwalificaties per indicator betreffen en niet het eindoordeel over de onderwijsresultaten zoals de inspecteur afgeeft.
  • In de aangepaste regeling leerresultaten VO wordt de discretionaire bevoegdheid van de inspecteur – de mogelijkheid om van het berekende oordeel af te wijken – expliciet beschreven.

Aanpassingen 2020 per indicator

R1 Onderwijspositie t.o.v. advies po

Geen wijzigingen. De normen blijven gelijk. Er is geen correctie op de norm.

R2 Onderbouwsnelheid

De normen blijven gelijk.

Was in 2016 Wordt in 2020
Correctiefactoren maximale waarde
Instroom -2,5% gelijk: -2,5%
Apcg, actuele tabel: meer wijken -4,0% -3,0%

R3 Bovenbouwsucces

Was in 2016 Wordt in 2020
De normen blijven gelijk, behalve voor havo
Vmbo-b 88,0% 88,0%
Vmbo-k 87,0% 87,0%
Vmbo-(g)t 87,0% 87,0%
Havo 80,0% 82,0%
Vwo 82,0% 82,0%

Correctiefactoren

De correctiefactor lwoo verdwijnt en er komt een nieuwe correctiefactor voor opstroom vmbo-t naar havo en havo naar vwo.

Lwoo Apcg Instroom Opstroom
Correctiefactoren maximale waarde
2016 2020 2016 2020 2016 2020 2016 2020
Vmbo-b -1,0% - -9,5% -6,5% -3,0% -5,0% - -
Vmbo-k -2,0% - -7,5% -5,0% -6,0% -4,5% - -
Vmbo-(g)t -5,0% - -9,5% -7,5% -3,5% -4,5% - -
Havo - -10,0% -7,0% -9,0% -7,5% - -1,5%
Vwo - -6,0% -4,0% -13,5% -14,0% - -2,0%

E Examencijfers

De normen blijven gelijk.

Correctiefactoren

De correctiefactor lwoo verdwijnt en er komt een nieuwe correctiefactor voor opstroom vmbo-t naar havo en havo naar vwo.

Lwoo Apcg Opstroom
Correctiefactoren maximale waarde
2016 2020 2016 2020 2016 2020
Vmbo-b -0,25 - -0,25 -0,25 - -
Vmbo-k -0,20 - -0,20 -0,10 - -
Vmbo-(g)t -0,25 - -0,30 -0,25 - -
Havo - -0,20 -0,20 - -0,05
Vwo - -0,30 -0,25 - -0,60