Model 2018-2020

De normen en correctiefactoren van het Onderwijsresultatenmodel zijn vastgelegd voor 2016, 2017 en 2018. De inspectie kiest er voor om pas in 2020 veranderingen in de normen en correctiefactoren door te voeren.

Opting out

Vanaf 1 januari 2016 kunnen samenwerkingsverbanden kiezen voor opting out. Dit houdt in dat ze zelf bepalen welke vmbo-leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) toegewezen krijgen en voor hoe lang, en welke scholen een lwoo-licentie krijgen.

Voor de registratie van lwoo betekent dit dat ze eigen indicatiecriteria en -procedures voor toewijzing kunnen vaststellen. Scholen die vallen onder een samenwerkingsverband dat gekozen heeft voor opting out hebben voor schooljaar 2016/2017 en/of 2017/2018 geen landelijk vergelijkbare lwoo-gegevens meer ter correctie van de bovenbouwindicatoren.

Bij de resultatenbeoordeling van 2018 en 2019 rekenen we daarom voor deze scholen voor het schooljaar 2016/2017 en 2017/2018 met de lwoo-gegevens van respectievelijk 1 oktober 2015, 1 oktober 2016 (dus van vóór de wet Passend Onderwijs m.b.t. lwoo/pro).

Vanaf 2020 zullen wij stoppen met de correctie voor LWOO in het Onderwijsresultatenmodel VO. Aangezien de correctiewaarde van LWOO bij de meeste scholen erg gering blijkt te zijn, zal ook de impact van het vervallen van deze correctiefactor gering zijn. Daar waar het wegvallen van deze correctiefactor wel leidt tot negatieve effecten (en mogelijk onvoldoende berekende onderwijsresultaten), kan de inspectie gebruik maken van haar discretionaire bevoegdheid. Vanuit deze bevoegdheid kan de inspecteur bij een onderzoek de bijzondere omstandigheden van de school, het zogenaamde verhaal achter de cijfers, betrekken en op basis daarvan komen tot een ander totaaloordeel over de resultaten dan het berekende oordeel.