Beoordeling onderwijsresultaten na vervallen centraal examen in 2020

Als gevolg van de coronacrisis en het tijdelijk sluiten van de scholen gaat het centraal examen (CE) in 2020 niet door. Op deze pagina leest u wat dit betekent voor de beoordeling van de onderwijsresultaten voor 2020 en de komende jaren.

Onderwijsresultaten 2020

Het ontbreken van de CE-cijfers in schooljaar 2019/2020 heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de onderwijsresultaten van 2020. De resultaten van dit jaar baseren we namelijk op gegevens van de afgelopen drie schooljaren (2016/2017, 2017/2018 en 2018/2019).

Onderwijsresultaten 2021

Nu het centraal examen 2019/2020 is komen te vervallen, baseren we ons voor het oordeel over de resultaten van uw school in 2021 op de overige drie indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel. Dit deden we altijd al bij scholen waar een deel van de gegevens ontbreekt.

Indicator gemiddeld CE-cijfer vervalt bij de beoordeling

Het oordeel over de onderwijsresultaten wordt in de regel gebaseerd op vier resultaatindicatoren. Als bij één indicator gegevens van het laatste jaar ontbreken, zoals nu bij het gemiddelde eindexamencijfer het geval is, gebruiken we deze indicator niet voor de beoordeling.

Nu er in 2021 onvoldoende gegevens over het centraal examen zijn, zal het oordeel over de resultaten in 2021 gebaseerd zijn op de overige drie indicatoren: de positie van leerlingen in leerjaar 3 ten opzichte van het advies van de basisschool (R1), de onderbouwsnelheid (R2) en de bovenbouwsnelheid (R3). Als één van deze drie indicatoren onvoldoende is, is het oordeel over de onderwijsresultaten voldoende. Bij twee onvoldoende indicatoren is het oordeel over de resultaten onvoldoende.

Lees meer over de indicatoren waaruit het onderwijsresultatenmodel voor het voortgezet onderwijs bestaat.

Het verhaal achter de cijfers

Daarnaast kijken we bij onze beoordeling altijd naar het verhaal achter de cijfers. Dat geldt voor het jaar 2021 dus ook.

Onderwijsresultaten 2022 en later

Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van de lange tijd afstandsonderwijs op de leerprestaties van de leerlingen. Scholen zullen in het schooljaar 2020/2021 extra alert moeten zijn op eventuele opgelopen leerachterstanden en zullen hier tijdig op moeten inspelen.

We verwachten vooralsnog dat scholen voldoende tijd hebben om eventuele achterstanden in te lopen, waardoor het effect op de resultaten mogelijk beperkt zal zijn. Het is dan wel belangrijk dat scholen ernaar blijven streven de resultaten die zij gewend zijn te leveren, ook nu leveren. Dat geeft houvast en het voorkomt dat leerlingen afstromen, doubleren of te lage cijfers voor de examens halen.

Aandacht voor achterstandsbestrijding in toezicht

In ons toezicht besteden we de komende tijd extra aandacht aan de wijze waarop scholen eventuele achterstanden bij leerlingen in beeld brengen en leerlingen vervolgens begeleiden bij het doelgericht wegwerken van deze achterstanden.

Ontbreken eindtoets po heeft geen gevolgen voor beoordeling op- en afstroom

Bij de beoordeling van de onderwijsresultaten kijken we ook per leerling naar de onderwijspositie in leerjaar 3 ten opzichte van het basisschooladvies. Het wegvallen van de eindtoets in schooljaar 2019/2020 heeft geen consequenties voor de berekening van deze indicator. We kijken namelijk altijd alleen naar het oorspronkelijke schooladvies van de basisschool en niet naar het eventueel bijgestelde advies op basis van de eindtoetsscore.

Advies: volg de ontwikkeling van de leerlingen en speel hier op in

We raden scholen aan gewoon te doen wat ze gewend zijn te doen. Namelijk oog hebben voor de mogelijkheden van leerlingen.

Wel adviseren we scholen om de ontwikkeling van leerlingen in de eerste twee leerjaren in het voortgezet onderwijs extra zorgvuldig te volgen en hier flexibel op in te spelen. Zowel in de begeleiding bij achterstanden alsook in de eventuele begeleiding naar een hoger niveau als blijkt dat de leerling meer aan kan.