Beoordeling leerresultaten voortgezet onderwijs schooljaar 2022/2023

Vanwege de coronacrisis besloot de inspectie de resultaten in het schooljaar 2021/2022 niet te beoordelen. Vanaf schooljaar 2022/2023 gaan we dit wel weer doen. We willen daarmee waarborgen dat leerlingen voldoende leren. Er is sprake van een overgangsperiode, waarin we rekening houden met de gegevens die beschikbaar en betrouwbaar zijn. Scholen en besturen kunnen er zo van op aan dat de beoordeling recht doet aan de huidige situatie.

Uitgangspunten voor de beoordeling

We hanteren voor de beoordeling een aantal uitgangspunten: 

Geen gebruik gemaakt van indicator gemiddeld eindexamencijfer

Bij de beoordeling van de leerresultaten wordt tot en met schooljaar 2023/2024 geen gebruik gemaakt van de indicator E (gemiddeld eindexamencijfer). Scholen kunnen in het landelijke registratieprogramma niet aangeven of en voor welk vak leerlingen gebruik hebben gemaakt van de duimregeling. Hierdoor kan geen betrouwbaar gemiddeld centraal eindexamencijfer van de scholen worden berekend, waarbij de geduimde vakken zijn weggelaten. De inspectie zal hierom geen gebruik maken van de indicator E bij de beoordeling van de resultaten.

Beoordeling van 3 indicatoren in plaats van 4

De komende jaren zal de beoordeling van leerresultaten in het voortgezet onderwijs daarom gebaseerd zijn op 3 in plaats van de reguliere 4 indicatoren. Het gaat om de volgende 3 indicatoren: 

  • R1 (positie in leerjaar 3 t.o.v. advies van basisschool)
  • R2 (onderbouwsnelheid)
  • R3 (bovenbouwsucces)

Leerresultaten van 3 schooljaren

Bij de beoordeling gebruiken we de leerresultaten van 3 schooljaren. De leerresultaten van het schooljaar 2020/2021 nemen we niet mee. In de aanpassing in 2021 van de Regeling leerresultaten vo is immers vastgelegd dat de leerresultaten van het schooljaar 2020/2021 geen betrouwbare graadmeter zijn voor de onderwijskwaliteit. Om tot een beoordeling over 3 schooljaren te komen, nemen we daarom bij de beoordeling in 2022/2023 ook de leerresultaten van het schooljaar 2018/2019 mee.

Vanaf schooljaar 2024/2025 is de beoordeling van de leerresultaten weer gebaseerd op 4 indicatoren, inclusief E (gemiddeld centraal eindexamen). 

Voorlopig geen handhaving verschil SE-CE

De indicator ‘verschil SE-CE’ maakt sinds 2016 geen deel meer uit van de beoordeling van de onderwijsresultaten, maar is wel onderdeel van de handhaving op de examenlicentie volgens de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). 

Voorlopig handhaaft de inspectie echter niet op dit verschil SE-CE. In 2020 hebben geen centrale eindexamens plaatsgevonden. Voor de examenjaren 2021 en 2022 beschikt de inspectie enkel over de examenresultaten inclusief de zogenaamde ‘duimvakken’. Deze gegevens geven geen reëel beeld van de behaalde resultaten. Hierdoor ontbreken betrouwbare gegevens over meerdere jaren. We gaan de gegevens over het verschil SE-CE dan ook opnieuw opbouwen vanaf 2023. Gezien de wettelijke grondslag voor handhaving door de inspectie op een (zeer) groot verschil SE-CE, pakken we deze handhaving weer op zodra hiervoor weer voldoende bruikbare gegevens zijn.
In de tussentijd gaan we wel met scholen en besturen in gesprek over het verschil SE-CE als daar aanleiding toe is.