Beoordeling en publicatie onderwijsresultaten 2021 en 2022

Als gevolg van de coronacrisis past de Inspectie van het Onderwijs de werkwijze rond de beoordeling van de onderwijsresultaten aan. Scholen worden in het schooljaar 2021/2022 niet beoordeeld op de resultaten en er vindt geen publicatie plaats van de onderwijsresultatenoverzichten op onze website. Op deze pagina leest u wat dit precies betekent voor onderzoeken, oordelen en publicatie van berekende oordelen van onderwijsresultaten.

In onze oordelen houden we nu ook al rekening met de omstandigheden, bijvoorbeeld ten aanzien van onderwijstijd. In 2021 en 2022 doen we dat ook ten aanzien van de onderwijsresultaten. De coronacrisis beïnvloedt immers deze resultaten, en deze invloed ligt voor een deel buiten de invloedssfeer van besturen en scholen.

Lees meer over de beoordeling vanaf schooljaar 2022/2023

Geen oordeel, wel analyse resultaten

Leerlingen hebben recht op goed onderwijs en besturen en scholen hebben recht op een fair oordeel. Normaal gesproken worden de gemiddelde onderwijsresultaten van 3 jaar bekeken. Dat zou nu geen fair oordeel opleveren. Daarom zullen wij in schooljaar 2021/2022 geen oordelen geven op de onderwijsresultaten (standaard OR1 uit het onderzoekskader van de inspectie).

Geen publicatie op website

Net als in 2021 komt er in 2022 geen publicatie van de bekende overzichten van onderwijsresultaten op onze website. De coronacrisis heeft, zoals u hierboven kon lezen, invloed op de onderwijsresultaten en maakt interpretatie van deze gegevens moeilijk. De onderwijsresultaten komen wel beschikbaar voor de besturen en scholen in ons Internet Schooldossier (ISD). Omwille van de transparantie stellen wij de onderwijsresultaten tevens bechikbaar als Open Data. De Open Data vindt u op de pagina Onderwijsresultaten voortgezet onderwijs.

Onderzoek bij risico’s

Als inspectie blijven we de onderwijsresultaten ook komend schooljaar nauwgezet volgen. Het gaat immers om een cruciale deugdelijkheidseis. We nemen de onderwijsresultaten mee in de risicodetectie. Waar risico’s gesignaleerd worden, wordt ook in schooljaar 2021/2022 risicogericht kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Dit kan op school- of afdelingsniveau nog steeds leiden tot het oordeel Onvoldoende of oordeel Zeer zwak. Bij dit oordeel tellen de onderwijsresultaten niet mee.

Daarbij is van belang dat scholen die mede op basis van de onderwijsresultaten risico’s laten zien, later kunnen aanhaken bij het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Besturen en scholen met resultaten die zorgelijk zijn, konden bovendien ook voor de coronacrisis al deelnemen aan het programma Goed worden goed blijven (primair onderwijs)  of  het programma Leren verbeteren (voortgezet onderwijs) met de daarbij behorende monitoring.

Scholen die het oordeel Zeer zwak of Onvoldoende hebben, kunnen zich in het schooljaar 2021/2022 verbeteren, ook al geeft de inspectie geen oordeel over de onderwijsresultaten. Voorwaarde is dat de inspectie geen risico’s ziet in de kwaliteit van het onderwijsproces en de borging daarvan.

Attenderings- en waarschuwingsbrieven

In de afgelopen jaren verstuurde de inspectie attenderings- en waarschuwingsbrieven aan besturen voor dalende onderwijsresultaten en een groot verschil tussen de cijfers voor het schoolexamen (SE) en het centraal examen (CE).

Vanaf 2021 is de inspectie gestopt met het versturen van brieven voor dalende onderwijsresultaten. Dit is in lijn met het bestuursgerichte toezicht, dat met het nieuwe Onderzoekskader 2021 een extra impuls heeft gekregen. Daarnaast ontvangen besturen ook in 2021 geen attenderingen of waarschuwingen meer voor een groot verschil tussen het SE en het CE.

Voor het examenjaar 2021 beschikt de inspectie enkel over de examenresultaten inclusief de zogenaamde ‘duimvakken’. Deze gegevens geven geen reëel beeld van de behaalde resultaten. Gezien de wettelijke grondslag voor handhaving door de inspectie op een (zeer) groot verschil SE-CE, pakken we dit weer op zodra er weer bruikbare gegevens zijn voor het verschil SE-CE.

Waardering Goed

Verder zal het in het schooljaar 2021/2022 mogelijk blijven om de waardering Goed aan te vragen. Normaal gesproken is daarvoor nodig dat de school minimaal het inspectieoordeel Voldoende krijgt op de onderwijsresultaten. Dat kan komend schooljaar niet, dus ook hierbij geldt als voorwaarde dat de inspectie in een integrale weging op basis van haar onderzoekskader geen risico’s ziet.

Zicht op resultaten belangrijk

De inspectie vindt het belangrijk dat scholen en besturen zelf zicht blijven houden op de resultaten. In de eerste plaats in het belang van de individuele leerlingen. In de tweede plaats zodat er op school- en bestuursniveau een analyse gemaakt kan worden om vast te stellen welke maatregelen er eventueel nodig zijn om achterstanden weg te werken. Als inspectie gebruiken we de onderwijsresultaten onder meer om tot een landelijk beeld komen, dat beleidsmakers kunnen gebruiken om plannen te maken.

Doorwerking in de volgende jaren

Een belangrijke vraag is hoe het niet geven van oordelen op de onderwijsresultaten in het schooljaar 2021/2022 doorwerkt in volgende jaren. Dat hangt voor een deel af van hoe de pandemie zich verder ontwikkelt. De aanpassing van het toezicht op de onderwijsresultaten geldt vooralsnog voor het schooljaar 2021/2022. De inspectie werkt op dit moment aan een meerjarige aanpak van de oordelen die zij verbindt aan de onderwijsresultaten.