Mag een basisschool bij de eindtoets leerlingen buiten de beoordeling laten?

Uiteraard mogen scholen voor eigen analyses en rapportages naar het bestuur leerlingen buiten de berekeningen houden. Hiervoor is geen toestemming van de inspectie nodig. Scholen kunnen hier zelf afspraken over maken met hun bestuur.

Hoe beoordeelt de inspectie de leerresultaten?

Bij de beoordeling van de leerresultaten kijkt de inspectie eerst op basis van de resultaten van alle leerlingen of een school voldoende leerresultaten heeft gehaald. Als een school 3 jaar achter elkaar onvoldoende resultaten lijkt te hebben, dan filtert de inspectie onderstaande groepen leerlingen eruit:

  • Leerlingen met een ontheffingsgrond die wel de eindtoets maken.
  • Leerlingen die uitstromen naar praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
  • Leerlingen die in groep 7 of 8 op school zijn ingestroomd.
  • Leerlingen met beperkte cognitieve capaciteiten op het gebied van taal én rekenen. Dit zijn leerlingen die maximaal het eindniveau van leerjaar 6 behalen voor taal én rekenen, of leerlingen met een IQ onder de 80 volgens een recente IQ-test die voldoet aan de criteria van de Cotan. Indien de IQ-test ouder is dan 2 jaar, moeten gegevens uit het leerling- en onderwijsvolgsysteem de uitkomsten van de eerdere IQ-test bevestigen.

Een oordeel geeft de inspectie alleen tijdens een onderzoek op de school. Het buiten beschouwing laten van de resultaten van de laatste categorie leerlingen gebeurt pas tijdens het bezoek aan de school.

Stel uw bestuur op de hoogte van bijzonderheden

Wij raden u aan om uw bestuur op de hoogte te stellen van bijzonderheden rondom de eindtoets, zodat zij tijdens een eventueel gesprek hierover met de inspectie de juiste gegevens hebben.

Nieuw onderwijsresultatenmodel

Met ingang van 2020/2021 gaat de inspectie de leerresultaten van scholen op een andere manier beoordelen. Zie voor meer informatie de pagina Naar een nieuw onderwijsresultatenmodel primair onderwijs.