Hoe stel je als school doelen voor de leerresultaten? Zijn de signaleringswaarden geschikt om als doel te gebruiken?

De signaleringswaarden zijn ongeschikt om als doel te hanteren. Deze zijn namelijk erg laag. Scholen die op of net boven de signaleringswaarden presteren, behoren tot de 10 procent zwakst presterende scholen.

Scholen en besturen mogen zelf bepalen welke doelen ze stellen ten aanzien van leerresultaten, bijvoorbeeld: doelen per referentieniveau of de referentieniveaus samen, per jaar of drie jaar of doelen op de (gemiddelde) toetsresultaten. Want zij kennen hun eigen situatie het best. Wel is het belangrijk dat scholen en besturen samen nadenken over de resultaten die zij nastreven en kijken hoe deze bereikt kunnen worden.

Bij de introductie van de referentieniveaus stelde de commissie Meijerink in 2008 als ambitie dat aan het eind van de basisschool 85 procent van de leerlingen tenminste 1F beheerst en 65 procent 1S/2F voor lezen, taalverzorging en rekenen. De ambitie van 85 procent 1F is inmiddels ruimschoots behaald. Maar scholen dienen er naar te streven dat zoveel mogelijk leerlingen 1F beheersen voordat zij de overstap naar het voortgezet onderwijs maken. Landelijk behaalt nog lang geen 65 procent van de leerlingen het referentieniveau 1S/2F voor elk onderdeel.

Dit inzicht biedt aanknopingspunten voor het stellen van eigen doelen. Het is overigens niet altijd reëel om te verwachten dat alle leerlingen 1F kunnen halen, maar in principe moet dat wel het streven zijn. Daarom is het belangrijk om bij het stellen van doelen voor 1F goed te kijken naar de leerlingenpopulatie.

Afhankelijk van de huidige resultaten van de school kan de school ook haar ambities bepalen. Bijvoorbeeld door te streven naar het landelijk gemiddelde van vergelijkbare scholen. Een school die onder de signaleringswaarden presteert, kan in eerste instantie als doel hebben om in ieder geval de signaleringswaarden te realiseren. Maar in algemene zin zou dat nooit het doel van een school moeten zijn.

De PO-Raad en andere organisaties willen scholen graag ondersteunen bij het stellen van ambitieuze doelen. We verwijzen daarbij graag naar de in november 2020 verschenen handreiking van de PO-Raad voor het stellen van ambitieuze schooleigen doelen

Meer weten? Zie het Onderwijsresultatenmodel primair onderwijs.