Beoordeling leerresultaten po na niet doorgaan eindtoets in het schooljaar 2019/2020

Als gevolg van de coronacrisis (COVID-19) en het sluiten van de scholen heeft de minister op 18 maart 2020 besloten dat er in het schooljaar 2019/2020 geen eindtoets wordt afgenomen in het basisonderwijs. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de inspectie de resultaten beoordeelt. We kijken immers altijd naar de resultaten van de laatste 3 schooljaren. Op deze webpagina geven we aan hoe we de standaard Resultaten (OR1) beoordelen, en hoe we dat tot mei 2021 gedaan hebben.

Oordeel standaard Resultaten (OR1) tot mei 2021

Met ingang van 1 augustus 2020 beoordelen we OR1 aan de hand van het nieuwe onderwijsresultatenmodel. In de periode tot mei 2021 hebben we bij de beoordeling van de resultaten alleen gekeken naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in 2018 en 2019, omdat die voor 2020 ontbreken. We hielden hierbij rekening met de leerlingenpopulatie aan de hand van de gemiddelde schoolweging van de schooljaren 2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020. Vervolgens kreeg de school de gelegenheid zich over haar resultaten te verantwoorden.

Als we op grond van de op de eindtoets behaalde referentieniveaus en de verantwoording van de school konden concluderen dat de behaalde referentieniveaus in 2018 en 2019 samen op of boven de signaleringswaarden liggen, dan was het oordeel Voldoende. Als we deze conclusie niet konden trekken, gaven we Geen oordeel. Het oordeel Onvoldoende gaven we niet, omdat de regelgeving dat niet toelaat.

Overigens beoordelen we OR1 slechts bij een beperkt aantal scholen. Dit doen wij vooral tijdens de kwaliteitsonderzoeken die wij naar aanleiding van onze jaarlijkse prestatieanalyse uitvoeren op scholen en bij herstelonderzoeken.

Eindoordeel op schoolniveau tot mei 2021

Het oordeel op OR1 wegen we mee bij het eindoordeel op schoolniveau. Daarbij hanteren we de beslisregels uit ons onderzoekskader (pagina 26 e.v.). Samengevat betekent dit het volgende:

  1. Als we OR1 als Voldoende beoordelen, gelden de reguliere beslisregels voor het toekennen van het eindoordeel.
  2. Als we OR1 niet beoordelen, dan is het eindoordeel:
  • Voldoende als Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en Kwaliteitszorg Voldoende zijn en niet meer dan 1 standaard in het gebied Onderwijsproces Onvoldoende is;
  • Onvoldoende als Zicht op ontwikkeling of Didactisch handelen of Veiligheid of Kwaliteitszorg Onvoldoende is, óf 2 standaarden in het gebied Onderwijsproces Onvoldoende zijn;
  • Zeer zwak als 2 van de 4 volgende standaarden Onvoldoende zijn: Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en/of Kwaliteitszorg.

Oordeel standaard Resultaten (OR1) vanaf mei 2021

Zie het nieuwsbericht Scholen worden volgend schooljaar niet beoordeeld op onderwijsresultaten.