Worden nieuwkomers meegerekend in het onderwijsresultatenmodel VO?

Het nieuwe Onderwijsresultatenmodel, voorziet in de zogenaamde nieuwkomers (Nieuwkomers zijn leerlingen die vreemdelingen zijn als bedoeld in art. 1, onder m, van de Vreemdelingenwet 2000, en op 1 oktober van enig kalenderjaar korter dan twee jaar in Nederland verblijven).
Voor de indicator ‘Onderwijspositie in leerjaar 3 t.o.v. advies PO’ tellen nieuwkomers alleen mee als van hen een basisschooladvies bekend is.
Bij de indicator ‘Onderbouwsnelheid’ en ‘Bovenbouwsucces’ worden nieuwkomers buiten beschouwing gelaten. Wanneer nieuwkomers een regulier examen doen tellen zij gewoon mee bij de centraal examencijfers en dus ook voor de indicator ‘Examencijfers’.