Wat zijn statushouders?

Asielzoekers krijgen bij inwilliging van de asielaanvraag een vergunning asiel voor bepaalde tijd ( 3 jaar). Daarmee is hun verblijf in Nederland rechtmatig en hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlands ingezetenen. Na drie jaar kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden aangevraagd. Ditzelfde geldt in het geval van gezinshereniging. Dan wordt gesproken over een verblijfsvergunning regulier (voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd)