Wat zijn statushouders?

Asielzoekers krijgen bij inwilliging van de asielaanvraag een vergunning asiel voor bepaalde tijd ( 3 jaar). Daarmee is hun verblijf in Nederland rechtmatig en hebben ze dezelfde rechten en plichten als Nederlands ingezetenen. Na 3 jaar kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden aangevraagd. Ditzelfde geldt in het geval van gezinshereniging. Dan wordt gesproken over een verblijfsvergunning regulier (voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd).