Moet ik nieuwkomers toelaten op mijn school?

Als het gaat om nieuwkomers met extra ondersteuningsbehoeften geldt bij aanmelding de zorgplicht. Het bestuur moet zorgen voor een passende plek voor dit kind, als hij of zij niet terecht kan op de school van aanmelding.

Onder extra ondersteuning wordt niet verstaan ondersteuning ter bevordering van de beheersing van de Nederlandse taal met het oog op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden.
Als het gaat om nieuwkomers zonder extra ondersteuningsbehoeften geldt de normale toelatingsprocedure van de school: kinderen mogen alleen geweigerd worden als de school vol is of als ouders de geloofsovertuiging van de school niet respecteren. Deze geldt zonder onderscheid voor Nederlandse en niet-Nederlandse kinderen.