Wanneer mogen geen Nederlandse graden meer worden verleend?

  1. Als de accreditatie van een opleiding niet wordt verlengd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).
  2. Als de instelling zelf stopt met een door de NVAO geaccrediteerde opleiding.
  3. Als de toestemming voor het verlenen van graden van een rechtspersoon voor hoger onderwijs is ingetrokken door de minister van OCW.

In deze gevallen moet de instelling aan zittende studenten de mogelijkheid bieden de opleiding bij een andere instelling af te ronden en voor studenten voor wie dat niet mogelijk is, wordt de opleiding aan de instelling voortgezet. Er mogen vanaf dat moment geen nieuwe studenten toegelaten worden in de betreffende opleiding. De instelling zet de opleiding   voort voor studenten die de opleiding zonder onderbreking blijven volgen voor de resterende studieduur plus een jaar.

Als het de laatste door de NVAO geaccrediteerde opleiding betreft van een rechtspersoon voor hoger onderwijs (rpho), dan geldt het volgende: De instelling blijft gedurende de afbouwfase een rpho voor de op dat moment ingeschreven studenten. Immers alleen een instelling voor hoger onderwijs (bekostigd of niet-bekostigd) heeft het recht om WHW-graden te verlenen. Het recht om graden te verlenen vervalt als de laatste van deze groep studenten de opleiding heeft afgerond of heeft verlaten. Vanaf dat moment is de instelling geen rpho meer en mag deze zich geen hogeschool meer noemen en is direct in overtreding als dit wel gebeurt.

De instelling moet in de afbouwfase blijven voldoen aan de plichten die de Wet op hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek(WHW) voorschrijft aan instellingen. Bijvoorbeeld het artikel 7.15 van de WHW, dat een instelling verplicht om studenten informatie te verstrekken over de graden die aan de opleidingen zijn verbonden.

Instellingen moeten aan studenten en belanghebbenden helder communiceren over het feit dat de naam hogeschool vanaf een bepaalde datum niet meer gebruikt mag worden. De instelling mag niet de suggestie wekken dat zij hogeschool blijft en alle uitingen moeten daar op worden aangepast. Eventuele nieuwe studenten mogen niet het idee krijgen dat zij onderwijs gaan volgen aan een hogeschool en bij goed gevolg een Nederlandse graad ontvangen. Voor nieuwe studenten geldt de status als hogeschool namelijk niet.