Lokale Educatieve Agenda

Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om jaarlijks te overleggen met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelating. Dit overleg staat  bekend als het overleg over de Lokale Educatieve Agenda ofwel LEA- overleg.

Versterking Lokale Educatieve Agenda

Kansengelijkheid en het terugdringen van onderwijsachterstanden staan hoog op de politieke agenda. Het is belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Zoals u misschien weet loopt de ontwikkeling naar een versterking van de LEA en de rol van het toezicht daarbij al langer.

Aanbevelingen van de inspectie

We deden in 2019 een paar aanbevelingen om de LEA te verbeteren:

  1. Toezicht op schoolbesturen verbeteren als het gaat om onderwijsachterstandenbestrijding. De minister heeft deze aanbeveling overgenomen.
  2. Periodiek in alle gemeenten integraal toezicht houden op de taken van gemeenten rond onderwijsachterstandenbeleid. De minister bekijkt samen met ons en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hoe deze aanbeveling invulling kan krijgen.
  3. Structureel toezicht houden op de proceskwaliteit van voorschoolse educatie. De minister gaat samen met de staatsecretaris van SZW verkennen hoe dit toezicht eruit zou kunnen zien.

Deze aanbevelingen leest u in de volgende rapporten:

Toezicht om segregatie tegen te gaan

De inspectie kan volgens de minister bijdragen aan het tegengaan van segregatie in het funderend onderwijs door het toezicht op de LEA en voor- en vroegschoolse educatie (vve) te intensiveren en waar mogelijk te integreren. De inspectie ontwikkelt hiervoor een werkwijze, waarbij wordt nagegaan of de overleggen tussen gemeenten, kinderopvang en schoolbesturen leiden tot concrete afspraken en meetbare doelen.

Themaonderzoek naar uitvoering taken gemeenten

Ook gaat de inspectie verkennen hoe gemeenten hun taken rond onderwijsachterstanden (waaronder voor- en vroegschoolse educatie (vve)) uitvoeren. Dit doen we met een themaonderzoek, dat start in het laatste kwartaal van 2021. We willen op basis van de bevindingen onderzoeken hoe toezicht zou kunnen bijdragen aan een betere uitvoering van de taken op het gebied van onderwijsachterstanden. Lees meer over het themaonderzoek.