Zijn basisscholen verplicht om een minimum aantal uren per week aan een vak te besteden?

Nee, in de wet staat alleen welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Hoe leraren het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school.

Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. Scholen in het primair onderwijs hebben vanaf schooljaar 2023-2024 wel de wettelijke verplichting om ten minste twee lesuren per week bewegingsonderwijs aan hun leerlingen te geven door daarvoor bevoegde leraren. Graag benadrukken wij dat het bij deze minimumnorm gaat om 2 lesuren (van 40-50 minuten) bewegingsonderwijs, niet om 2 klokuren. 

We adviseren scholen om 2 afzonderlijke lesuren aan te bieden. Er zijn scholen die organisatorische knelpunten ervaren waardoor deze norm nog niet haalbaar is. Een reden hiervoor kan zijn dat er onvoldoende (gemeentelijke) sportaccommodaties nabij de school zijn. Scholen die niet aan de verplichting kunnen voldoen vanwege te weinig accommodaties verwijzen wij door naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de desbetreffende gemeente. Als de gymlocatie ver van de school ligt beantwoorden wij vragen over de onderwijstijd zelf via Klantcontact of de contactinspecteur.