Zijn basisscholen verplicht om een minimum aantal uren per week aan een vak te besteden?

Nee, in de wet staat alleen welke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Hoe leraren het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school.

Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. In het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad is wel afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden; waar mogelijk streven scholen naar drie lesuren bewegingsonderwijs.