Minder leerlingen gedupeerd door onregelmatigheden bij afname eindexamens

In 2017 zijn door de Inspectie van het Onderwijs 1195 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaard. Dit is een daling van 12% ten opzichte van vorig examenjaar toen 1370 keer examenwerk ongeldig werd verklaard. Er werd dit jaar wel iets vaker melding gemaakt bij de inspectie van onregelmatigheden bij de afname van eindexamens in het voortgezet onderwijs: 630 tegenover 607 in vorig examenjaar.

Benadeelde leerlingen mochten het examen opnieuw maken. Ze hielden daarbij het recht op een herkansing. Overigens nemen scholen het overgrote deel van de circa 1,2 miljoen eindexamens op een zorgvuldige manier af.

Onregelmatigheden door personeelslid school

Het aantal meldingen van een redelijk vermoeden van een onregelmatigheid door toedoen van een personeelslid is het afgelopen examenjaar toegenomen. Er kwamen tien meldingen binnen, waarvan er bij zes ook daadwerkelijk onregelmatigheden zijn vastgesteld. Voor 42 leerlingen
moest daarom het werk geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard. De leerlingen kregen daarbij de gelegenheid om het werk opnieuw te maken.

In 2016 waren vier meldingen binnengekomen, waarbij bij alle vier ook onregelmatigheden zijn vastgesteld. Van 23 leerlingen werd het werk toen geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard.

Aantal meldingen onregelmatigheden bij afname eindexamens

2013

2014

2015

2016

2017

Gemelde onregelmatigheden

-

-

-

607

630

Ongeldig verklaarde schriftelijke examens

105

223

240

316

246

Ongeldig verklaarde digitale vmbo-examens en CSPE-minitoets

85

1372*

280

411

313

Ongeldig verklaarde rekentoetsen

230

95

330

616

595

Meldingen onregelmatigheid personeelslid

1

8

4

4

10

- waarvan vastgesteld

-

6

1

4

6

Aantal gedeeltelijk ongeldig verklaard examenwerk

-

123

7

22

41

* In 2014 betrof het overigens in 1133 gevallen, een fout met de rekenmachine in het flexibele examen Wiskunde bij vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg. Wanneer we deze examens uitzonderen, betrof het in 2014 557 examens die opnieuw afgenomen zijn.

Factsheet onregelmatigheden bij afname eindexamens

Jaarlijks leggen in Nederland zo'n 200.000 leerlingen circa 1,2 miljoen eindexamens af. De Inspectie van het Onderwijs kan afgelegde examens geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren. Dit doet zij als de examens op niet-regelmatige zijn afgenomen (artikel 43 eindexamenbesluit).

Het gaat hierbij niet om onregelmatigheden door toedoen van leerlingen zelf (bv. spieken): in die  gevallen neemt de school zelf een maatregel tegen de leerling.

Meer cijfers en feiten zijn te vinden in de factsheet ongeldig verklaard individueel examenwerk 2017.