Aanleveren schoolexamencijfers

Met ingang van het examenjaar 2017-2018 moeten scholen uiterlijk 10 kalenderdagen voor het centrale examen de schoolexamencijfers aanleveren in BRON. Scholen kunnen hun aangeleverde gegevens tot uiterlijk 3 kalenderdagen voor de aanvang van het centrale examen muteren, daarna alleen met toestemming van de inspectie.

Door het wijzigingsbesluit van 9 juni 2017 wordt de aanlevering van examenresultaten niet meer geregeld via het Eindexamenbesluit VO, maar via het besluit informatievoorziening en de regeling informatievoorziening vo, die is gebaseerd op artikel 103b WVO.

Uiterlijk 4 mei 2018 aanleveren

De aanlevering van schoolexamencijfers moet uiterlijk 4 mei 2018 plaatsvinden, aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), door middel van het persoonsgebonden nummer via Mijn DUO.

Uitzondering

Op grond van artikel 32, lid 3 en 4 Eindexamenbesluit VO kan het bevoegd gezag van een school besluiten om af te wijken van de reguliere regels rond aanleveren van de schoolexamencijfers. Dit kan bijvoorbeeld in verband met ziekte van de leerling of een andere van zijn wil onafhankelijke omstandigheid van de leerling. Indien een dergelijk besluit wordt genomen, levert de school het vastgestelde schoolexamencijfer zo spoedig mogelijk maar in ieder geval voor aanvang van het te maken centraal examen in het betreffende vak aan via BRON. Het later aanleveren van een schoolexamencijfer hoeft in dit geval niet apart gemeld te worden bij de Inspectie van het Onderwijs. Het gaat namelijk niet om een wijziging van het schoolexamencijfer waarvoor toestemming van de inspectie noodzakelijk is.