Ik ben het niet eens met het bindend studieadvies. Wat kan ik doen?

Wat is het bindend studieadvies (BSA) in het hoger onderwijs ?

Een bindend studieadvies (BSA) is een beslissing van de universiteit of hogeschool over de voortgang van uw opleiding. Elke student krijgt een studieadvies aan het einde van het 1e studiejaar. Het advies kan negatief zijn. U moet dan stoppen met uw opleiding. Dit is het geval als u niet genoeg studiepunten heeft en voor u geen bijzondere omstandigheden gelden.

Regels rondom het BSA

De universiteit of hogeschool moet bij een bindend studieadvies met een aantal zaken rekening houden.

  • U moet voldoende studiebegeleiding krijgen van de studentendecaan.
  • U moet na het 1e semester een waarschuwing krijgen. U weet dan dat u bij onvoldoende verbetering een negatief studieadvies zult krijgen.
  • Er moet gekeken worden naar uw persoonlijke omstandigheden. Zoals een handicap, bijzondere familieomstandigheden of lidmaatschap medezeggenschap.
  • U heeft het recht om gehoord te worden.

Alle regels die gelden bij een BSA staan in de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding.

Klacht studiebegeleiding of bezwaar tegen BSA

Bent u ontevreden over de begeleiding van uw studie of over het studieadvies? Dan kunt u een klacht indienen bij uw onderwijsinstelling. Vraag uw opleiding naar het studentenstatuut. Hierin staat wat u moet doen als u bezwaar wilt maken tegen een bindend studieadvies. U kunt ook contact opnemen met de medezeggenschapsraad van de onderwijsinstelling.

Experiment met bindend studieadvies na 1e jaar

Als u in het eerste jaar onvoldoende presteert, dan krijgt u een bindend negatief studieadvies. U mag dan niet verder studeren. Universiteiten en hogescholen kunnen tot en met het studiejaar 2018-2019 ook experimenteren met negatieve studieadviezen na de propedeuse.

  • Ze mogen in het 2e jaar een negatief studieadvies geven.
  • In het 3e studiejaar van een hbo-opleiding kan alleen een gedeeltelijke bindende afwijzing gegeven worden.
  • In het laatste studiejaar van een opleiding kan geen bindend negatief studieadvies meer gegeven worden. Dit is in het 3e jaar van het wo en in het 4e jaar van het hbo.

De instellingen die meedoen mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Ze kunnen bijvoorbeeld studenten wegsturen of uitsluiten van bepaalde vakken of de geldigheid van tentamens inkorten. Een beperkt aantal instellingen doet mee aan dit experiment.

Hoort bij