Hoe weet ik of een opleiding in het hoger onderwijs erkend en kwalitatief goed is?

Alle wettelijk erkende opleidingen van universiteiten en hogescholen vindt u in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Opname in dit register kan alleen na accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Op de website Studiekeuze123 vindt u informatie over de kwaliteit van opleidingen.

Erkende opleidingen hoger onderwijs

De NVAO erkent opleidingen in het hoger onderwijs. De opleiding krijgt een keurmerk als de NVAO de kwaliteit van de opleiding heeft goedgekeurd. In de databank van de NVAO kunt u nakijken of een opleiding in het hoger onderwijs voldoet aan de wettelijke basiskwaliteit en een erkenning heeft gekregen. Na 6 jaar kijkt de NVAO opnieuw naar de kwaliteit van de opleiding. Een opleiding verliest zijn erkenning als de kwaliteit niet meer voldoet. Niet erkende opleidingen mogen geen erkende diploma’s afgeven.

Soorten erkende opleidingen hoger onderwijs

Er zijn twee soorten erkende onderwijsinstellingen:

  1. Universiteiten en hogescholen staan in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW). Ze krijgen geld van de Rijksoverheid.
  2. Een aantal particuliere opleidingen. Zij krijgen geen geld van de overheid. Ze krijgen erkenning na onderzoek van de  Inspectie van het Onderwijs en de NVAO. De diploma's zijn daarna wettelijk erkend.

Studeren aan niet-erkende opleiding

Is een opleiding niet erkend, dan heeft dit gevolgen voor uw diploma, titel en studiefinanciering:

  • Zonder het keurmerk van de NVAO mogen opleidingen geen wettelijk beschermde getuigschriften of diploma’s afgeven.
  • Afgestudeerden aan een niet-erkende opleiding mogen geen juridisch beschermde titel voeren.
  • U krijgt alleen studiefinanciering als de opleiding van uw keuze is erkend en geld krijgt van de overheid. Een bachelor- of masteropleiding krijgt alleen geld van de overheid als deze is opgenomen in het CROHO.

Register erkende hbo-opleidingen

U kunt de status van een opleiding in het hoger onderwijs natrekken in het CROHO. Het komt voor dat instellingen zich universiteit of hogeschool noemen zonder dat ze wettelijk erkend zijn. Ook kan een erkende particuliere onderwijsinstelling zowel erkende als niet-erkende opleidingen aanbieden.

Toezicht op hoger onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op het accreditatiestelsel van de NVAO. Daarnaast onderzoekt de Onderwijsinspectie of universiteiten en hogescholen de wettelijke regels naleven. De Inspectie kijkt bijvoorbeeld naar:

  • de toepassing van de toelatingseisen;
  • het afnemen van examens en promoties.

De Onderwijsinspectie brengt elk jaar het Onderwijsverslag uit waarin de resultaten staan.

Nieuwe plannen voor erkenning hoger onderwijs

De Rijksoverheid wil de regels om opleidingen van hogescholen en universiteiten te erkennen (accreditatie) aanscherpen. Deze regels gaan in na behandeling en goedkeuring door het parlement.

Bescherming namen en graden hoger onderwijs

De namen hogeschool en universiteit en de vertalingen daarvan zijn beschermd. Dat moet misbruik en misleiding voorkomen. Alleen erkende instellingen mogen de namen gebruiken. Die instelling moet een universiteit of hogeschool zijn. Dit is per 1 juni 2017 geregeld in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De Wet bescherming namen en graden hoger onderwijs treedt dan in werking.

Per 1 juni 2017 mogen buitenlandse instellingen uit een EER-land met een nevenvestiging in Nederland zich ook universiteit of hogeschool noemen.