Hoe gaat de inspectie in het toezicht om met basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen?

Basisscholen die meedoen aan het experiment Regelluwe scholen mogen voor een periode van zes jaar afwijken van een aantal wettelijke bepalingen uit de Wet Primair onderwijs en de Wet Voortgezet Onderwijs (artikel 4 van het Besluit experiment regelluwe scholen PO/VO). Met het oog op toezicht en evaluatie meldt de inspectie elke concrete afwijking, gemotiveerd door de school, bij de minister. 

De inspectie laat in haar toezicht de artikelen waarvan de school gemeld heeft dat zij ervan afwijkt buiten beschouwing. We controleren niet actief of een school voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan het experiment. 

Meer informatie over het experiment kunt u lezen op de website Regelluwe scholen.nl