Verschillen in verantwoording over goed bestuur in het funderend onderwijs

In jaarverslagen van onderwijsbesturen in het funderend onderwijs is veel verantwoording zichtbaar over een groot deel van de wettelijke vereisten voor goed bestuur, maar er zijn verschillen te zien. Dat blijkt uit een verkennend onderzoek dat de Inspectie van het Onderwijs verrichtte naar de aanwezigheid daarvan in de jaarverslagen over 2014. 

Het rapport ‘Verantwoording over goed bestuur in het funderend onderwijs’ is de weerslag van een verkennend onderzoek door de inspectie. Daarin is nagegaan of in jaarverslagen van instellingen in het funderend onderwijs, toelichtingen over vereisten voor goed bestuur aanwezig zijn. Daarbij keek de inspectie naar de vereisten voor de inrichting van bestuur, intern toezicht en medezeggenschap.
Het doel van dit onderzoek was om een indicatie te krijgen van de naleving van deze vereisten, zoals scheiding bestuur en toezicht, toepassing code voor goed bestuur en verantwoording intern toezicht. Met deze verkenning is ook in beeld gebracht welk soort instellingen zich veel of juist weinig verantwoorden over deze vereisten en waar aandacht vanuit de inspectie nodig is.

Verschillen in verantwoording

Het onderzoek trof verschillen aan tussen soorten instellingen. Zo blijkt dat er bij instellingen met een ‘one-tier’ bestuursvorm (een vorm waarin zowel bestuur als toezicht belegd is) en bij instellingen onder aangepast financieel toezicht minder vaak toelichtingen over vereisten voor goed bestuur zijn opgenomen in hun jaarverslagen.
Ook hebben deze groepen instellingen vaker te maken met zwak onderwijs.

De resultaten wijzen er op dat wanneer er minder verantwoording wordt aangetroffen over vereisten voor goed bestuur, er meer kans bestaat op risico’s voor het onderwijs.

Het onderzoek is voor de inspectie aanleiding om meer inzicht te verkrijgen over het verband tussen toepassing van vereisten voor goed bestuur en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Daarom zal ze de komende jaren verder onderzoek hiernaar doen.