Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Informatie voor de instellingsaccountants

Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een controleverklaring of een assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle en onderzoek door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het accountantsprotocol.

Nadere uitleg foutenevaluatie bij aanbestedingen (boven de Europese drempelwaarden)

Via de onderstaand link kunt u de nadere uitleg foutenevaluatie bij aanbestedingen raadplegen. Download 'Nadere uitleg foutenevaluatie bij aanbestedingen'

Aanpassing van het protocol m.b.t.  de onderwijssectoren vo en mbo

  • Onderwijssector vo

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, bladzijde 40, paragraaf 3.3.2.3, item “Verplichte melding ongeoorloofd verzuim aan DUO”

Vanaf het moment dat alle scholen zijn aangesloten op het nieuwe bron vo, beschikken ze in hun leerlingenadministratie over de mogelijkheid om een leerling, die tussen de eerste schooldag en 1 oktober meer dan de helft de lessen ongeoorloofd hebben verzuimd of leerlingen waarvoor de (tijdige) indicatiestelling ontbreekt, te registreren door het veld ‘Indicatie geldig op 1-10’ op ‘nee’ te zetten. De leerling komt, na uitwisseling met BRON, vervolgens niet in aanmerking voor bekostiging. Als u bij de controle constateert dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim dan moet de school zelf de ‘indicatie geldig op 1-10’ op ‘nee’ zetten. Deze werkwijze zorgt ervoor dat het gewaarmerkte ‘Registratieformulier verzuim of ontbrekende indicatiestelling’ (in het protocol wordt dit formulier “melding afwezigheid scholier/student” genoemd) voortaan niet meer hoeft te worden ingevuld en aan het assurance-rapport te worden toegevoegd. Dit betekent een vereenvoudiging in de administratieve last.

  • Onderwijssector mbo

Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, bladzijde 57, paragraaf 3.4.2.3, item “Presentie deelnemers”

Bij een nacontrole is gebleken dat bij het item “Presentie deelnemers” ten onrechte de datum 1 oktober 2017 is vermeld, terwijl dit 1 oktober 2018 moet zijn.

Deze fout is inmiddels gecorrigeerd in het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018, dat is geplaatst op de website van de Inspectie van het Onderwijs. Ook in de publicatie van de regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 in de Staatscourant zal met de correctie rekening worden gehouden.

Toelichting bij het accountantsprotocol, versie 4 december 2018

Het is noodzakelijk gebleken om het protocol, dat op 11 juli 2018 beschikbaar is gesteld, op enkele punten aan te passen. Om te laten zien waar de wijzigingen hebben plaatsgevonden is hieronder een versie opgenomen met ‘track changes’.
Download ‘Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2018 met track changes

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW.
Deze vragen kunt u per email voorleggen aan:
Natascha van Schie,  n.vanschie@owinsp.nl
Frank Scheltinga,  f.scheltinga@owinsp.nl 

Heeft u vragen over:

  • Jaarverslaggeving, deze kunt u voorleggen aan Ber van Zanen, b.k.vanzanen@minocw.nl
  • Uitleg van wet- en regelgeving, deze kunt u voorleggen aan het ICO,  ico@duo.nl

Bijlage(n)