Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Informatie voor de instellingsaccountants

Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een controleverklaring of een assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle en onderzoek door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het accountantsprotocol.

Toelichting bij het accountantsprotocol, versie 29 november 2017

In de Staatscourant van 7 september 2017, nr. 49071 is het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2017 vastgesteld. Het is noodzakelijk gebleken om dit protocol op enkele punten aan te passen. Om te laten zien waar de wijzigingen hebben plaatsgevonden is hieronder een versie opgenomen met ‘track changes’.

Download ‘Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 met track changes'

WNT-bezoldigingsklassen

De directie FEZ van het ministerie van OCW heeft een risicoanalyse uitgevoerd over hoe de onderwijsinstellingen de WNT-bezoldigingsklassen in 2016 hebben vastgesteld. Uit de analyse blijkt dat de instellingen dit niet in alle gevallen correct hebben gedaan.

In de bijlage bij onderstaande brief is door FEZ aangegeven hoe de juistheid van de bezoldigingsklasse snel en efficiënt kan worden vastgesteld. De accountants worden verzocht deze notitie van FEZ te betrekken bij de accountantscontrole over 2017.

Download de brief "WNT-bezoldigingsklasse door de instellingsaccountant".

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ.
Deze vragen kunt u per email voorleggen aan:
Natascha van Schie,  n.vanschie@owinsp.nl
Frank Scheltinga,  f.scheltinga@owinsp.nl 

Heeft u vragen over:

  • Jaarverslaggeving, deze kunt u voorleggen aan Ber van Zanen, b.k.vanzanen@minocw.nl
  • Uitleg van wet- en regelgeving, deze kunt u voorleggen aan het ICO,  ico@duo.nl

Bijlage(n)