Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Informatie voor de instellingsaccountants

Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een controleverklaring of een assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle en onderzoek door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het accountantsprotocol.

Toelichting bij het accountantsprotocol, versie februari 2017

In de Staatscourant van 6 september 2016, nr. 36444 is het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 vastgesteld. Het is noodzakelijk gebleken om dit protocol op enkele punten aan te passen. Om te laten zien waar de wijzigingen hebben plaatsgevonden is hieronder een versie opgenomen met ‘track changes’.

Download ‘Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2016 met Track changes’

Controle aanbestedingen

In de  email van 23 november 2016 zijn betrokkenen geïnformeerd dat de inspectie op verzoek van de werkgroep onderwijs van de NBA heeft besloten om voor de controle op de aanbestedingen over het jaar 2016 weer terug te keren naar de werkwijze zoals beschreven in het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Deze wijziging is inmiddels aangebracht in het protocol.

LWOO/PRO

In tegenstelling tot het bericht op de informatiebijeenkomst van 16 november 2016 moeten de indicatiestellingen voor LWOO/PRO wel gecontroleerd worden (onderdeel bekostigingsonderzoek VO).

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ.
Deze vragen kunt u per email voorleggen aan:
Natascha van Schie,  n.vanschie@owinsp.nl
Frank Scheltinga,  f.scheltinga@owinsp.nl 

Heeft u vragen over:

  • Jaarverslaggeving, deze kunt u voorleggen aan Ber van Zanen, b.k.vanzanen@minocw.nl
  • Uitleg van wet- en regelgeving, deze kunt u voorleggen aan het ICO,  ico@duo.nl

Bijlage(n)