Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015

Het accountantsprotocol is de schakel tussen enerzijds de wet- en regelgeving en anderzijds de uit te voeren werkzaamheden door instellingsaccountants. Het geeft een toelichting op het te hanteren referentiekader, de controle op de jaarrekening, het onderzoek naar de bekostigingsgegevens en de gewenste accountantsproducten.

Informatie voor de instellingsaccountants

Voor elke onderwijssector is vastgelegd dat bepaalde informatie moet zijn voorzien van een controleverklaring en een assurance-rapport en dat de minister via een ministeriële regeling aanwijzingen of voorschriften kan geven voor de controle en onderzoek door de instellingsaccountant. Hier is invulling aan gegeven met het controleprotocol.

Loket voor vragen van instellingsaccountants

Tijdens de controle- en onderzoekwerkzaamheden bij de onderwijsinstellingen hebben instellingsaccountants geregeld vragen over o.a. de interpretatie van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ.
Deze vragen kunt u per email voorleggen aan:
Natascha van Schie,  n.vanschie@owinsp.nl
Frank Scheltinga,  f.scheltinga@owinsp.nl 

Heeft u vragen over:

  • Jaarverslaggeving, deze kunt u voorleggen aan Hans Pirovano, h.pirovano@minocw.nl 
  • Uitleg van wet- en regelgeving, deze kunt u voorleggen aan het ICO,  ico@duo.nl

Bijlage(n)