Themaonderzoek Examinering in de nautische en luchtvaartsector

Het rapport ‘Examinering in de nautische en luchtvaartsector’ is het verslag van het themaonderzoek naar de examinering bij mbo-opleidingen in de nautische en luchtvaartsector.

Een breed ingestoken onderzoek naar de kwaliteit van de examinering in twee complexe en dynamische branches. Deze complexiteit komt tot uiting in de nationale maar vooral ook internationale wet- en regelgeving die leidend en noodzakelijk is voor het werk en het functioneren van beroepsbeoefenaren in deze branches. Niet alleen de veiligheid van het lucht- en waterverkeer is hiermee gemoeid, maar ook de veiligheid van de zeeman en van de luchtvaarttechnicus.

In hoofdstuk 1 wordt het onderzoek beschreven aan de hand van onderzoeksvragen en de onderzoeksopzet. Vervolgens worden in hoofdstuk 2 en 3 de antwoorden op de onderzoeksvragen toegelicht. Omdat beide branches hun eigen specifieke complexiteit en wet- en regelgeving kennen, is ervoor gekozen elk van de branches in een apart hoofdstuk onder te brengen.

Hoofdstuk 2 behandelt de nautische sector en hoofdstuk 3 gaat in op de luchtvaartsector. De hoofdstukken kennen wel een gelijke opzet. Zo is in beide hoofdstukken de eerste paragraaf gewijd aan een inleiding in het stelsel, waarin kwalificatiestructuur, wet- en regelgeving en de opzet van toezicht aan bod komen. De tweede paragraaf gaat in op de verwerking van de wettelijke beroepsvereisten in de eindtermendocumenten en de kwalificatiedossiers. In de derde paragraaf wordt de kwaliteit van examinering van opleidingen beschreven aan de hand van de landelijke standaarden voor examinering. De laatste paragraaf van beide hoofdstukken handelt over de diplomawaarde voor de branche. In hoofdstuk 4 volgt een slotbeschouwing, waarin wordt ingegaan op de relatie tussen de resultaten van de onderzoeksvragen en een antwoord wordt gegeven op de centrale onderzoeksvraag.