2 meiden zitten samen in schoolbankje en krijgen allebei individueel uitleg van leerkracht
© Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voortgezet onderwijs - juni 2020

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over het toezicht in de komende periode. Ook informeren wij u over de beoordeling van de onderwijsresultaten na het vervallen van het centraal examen. En verder brengen wij u op de hoogte van de komst van onze nieuwe inspecteur-generaal per 1 september.

Inspectietoezicht komende periode

Ons toezicht gaat door. We onderzoeken onder andere wat de impact is van COVID-19 op het onderwijs. Verder lopen de vierjaarlijkse onderzoeken naar besturen en scholen door, zodat alle besturen voor de zomer van 2021 zo’n onderzoek hebben gehad. Per 1 augustus 2021 gaan we werken met een bijgesteld onderzoekskader. In het toezicht houden we rekening met de bijzondere situatie die door het coronavirus is ontstaan. De komende periode vindt het toezicht zo veel mogelijk op afstand plaats. Alleen waar nodig gebeurt dit op locatie, dus op de school of instelling; waarbij wij rekening houden met de RIVM-voorschriften. Een bezoek op locatie kan bijvoorbeeld plaatsvinden als we risico’s constateren. Lees meer in het nieuwsbericht.

Beoordeling onderwijsresultaten na vervallen centraal examen in 2020

Vanwege de coronacrisis is het centraal examen dit schooljaar niet doorgegaan. Dit heeft geen gevolgen voor de beoordeling van de onderwijsresultaten over 2020. We baseren ons voor 2020 namelijk op de gegevens van de afgelopen 3 schooljaren. Voor het onderwijsresultatenoordeel 2021 baseren we ons op de overige 3 indicatoren van het Onderwijsresultatenmodel. Lees meer.

Per 1 augustus 2020 bijgestelde onderzoekskaders van kracht

Ieder jaar actualiseren we onze onderzoekskaders om ze te laten aansluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving. Zo ook dit jaar. Het is de bedoeling dat de bijgestelde onderzoekskaders voor 1 juli 2020 door de ministers worden vastgesteld, zodat besturen en scholen nog vóór de zomervakantie op de hoogte zijn van de veranderingen. De bijgestelde onderzoekskaders zijn per 1 augustus 2020 van toepassing en publiceren we na vaststelling op onze website. Op onze website publiceren we ook een overzicht van de wijzigingen.

Evaluatie onderzoekskader geeft input voor bijstelling 2021

Naast de jaarlijkse bijstelling om aan te sluiten bij gewijzigde wet- en regelgeving, werkt de inspectie aan een inhoudelijke evaluatie en bijstelling van het kader. Deze bijstelling treedt in augustus 2021 in werking.

Uit de evaluatie blijkt dat het onderzoekskader dat de inspectie gebruikt in het toezicht de bestuurders helpt bij het sturen op de kwaliteit van het onderwijs. Bestuurders ervaren gesprekken over de kwaliteit als stimulerend. Wel kunnen we als inspectie het toezicht nog beter uitvoeren. Dit blijkt uit gesprekken die we hebben gevoerd met bestuurders en schoolleiders voor de evaluatie van het onderzoekskader. Rapportage aan de Tweede Kamer over het evaluatietraject volgt in juni. Lees meer over de bijstelling en evaluatie van de onderzoekskaders.

Aanmeldingsperiode Excellente Scholen verruimd

De aanmeldingsperiode voor deelname aan het traject Excellente Scholen 2021-2023 is verlengd. Vanwege de grote inspanningen die momenteel nodig zijn om onderwijs te kunnen verzorgen, geven we scholen tot 10 oktober 2020 de gelegenheid om zich aan te melden. De nieuwe sluitingsdatum komt in de plaats van de eerdere sluitingsdatum van 20 mei 2020. Meer informatie over de procedure vindt u op de website Excellentescholen.nl.

Scholen blijven binnen wettelijke grenzen van burgerschap

De Inspectie van het Onderwijs heeft op scholen vrijwel geen situaties aangetroffen die in strijd zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Dat geldt ook voor het gebruikte lesmateriaal. Dat blijkt uit het onderzoek Burgerschapsonderwijs en het omgaan met verschil in morele opvattingen. Ook scholen met opvattingen die (sterk) afwijken van die in een groot deel van de samenleving, handelen binnen de wettelijke grenzen. Maar tegelijkertijd zorgt een deel van de scholen er onvoldoende voor dat de basiswaarden van de democratische rechtsstaat actief worden bevorderd; basiswaarden als verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en het afwijzen van discriminatie. Zo blijkt dat scholen met leerlingen die zich onverdraagzaam of discriminerend uiten, daaraan niet altijd aandacht geven. Dat geldt ook voor scholen die opvattingen overdragen die bij leerlingen tot misverbanden zouden kunnen leiden rond basiswaarden. Die scholen zijn daarop aangesproken.

Nieuwe regels voor nieuwe scholen: inspectie gaat minister adviseren over kwaliteit van nieuwe scholen

Vanaf 1 juni 2021 komt er een nieuwe procedure voor het oprichten van een nieuwe school. Dat staat in het wetsvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ dat onlangs is aangenomen door de Eerste Kamer. De inspectie krijgt daarmee een nieuwe taak. We gaan de minister adviseren over de te verwachten kwaliteit van nieuwe scholen. Die kwaliteit toetsen we voortaan vóórafgaand aan de start van de school. We kijken naar 6 eisen die in de wet zijn vastgelegd: de inhoud van het onderwijs, zicht op ontwikkeling van de leerlingen, voorzieningen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, inrichting van de onderwijstijd, de invulling van de burgerschapsopdracht en de bestuursstructuur. Hoe we dit doen staat in het advieskader dat we op dit moment uitwerken. Geïnteresseerden kunnen hier na de zomer via een internetconsultatie feedback op geven. Wanneer de internetconsultatie open gaat laten we weten via onze website.

Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl.

Registreer de ontwikkelingsperspectieven in BRON

Sinds de invoering van passend onderwijs moeten scholen in het basisregister onderwijs (BRON) registreren welke leerlingen een ontwikkelingsperspectief (opp) hebben. We zien dat dit vaak niet gebeurt (zie ons rapport de Staat van het Onderwijs 2020, pagina 29/30). Daarom willen we schoolbesturen erop wijzen dat het registeren van opp’s in BRON een verplichting is.

Lees meer over de verplichte opp-registratie.

Symbiose-overeenkomst opnemen in het ontwikkelingsperspectief

Als een leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs een deel van het onderwijs gaat volgen in het regulier onderwijs of op een andere school voor speciaal of voortgezet speciaal onderwijs dan moet er een symbiose-overeenkomst worden opgesteld. Dat geldt ook als sprake is van het omgekeerde, dus van regulier naar speciaal. Het opstellen van zo’n overeenkomst brengt bureaucratische handelingen met zich mee. Zeker wanneer het gaat om grote aantallen leerlingen kan deze bureaucratische last onevenredig zwaar zijn. Om de samenwerking door middel van symbiose efficiënter te laten verlopen zijn we ermee akkoord dat de scholen de schriftelijke overeenkomst ‘inbedden’ in het ontwikkelingsperspectief. Naar aanleiding hiervan is de richtlijn symbiose aangepast.

Nieuw bezoekadres Inspectie van het Onderwijs

Op 2 juni 2020 is het hoofdkantoor van de Inspectie van het Onderwijs verhuisd naar de St.-Jacobsstraat 200, 3511 BT Utrecht. Ons postadres blijft ongewijzigd, namelijk Postbus 2730, 3500 GS Utrecht. Bekijk de mogelijkheden om contact op te nemen met de inspectie.

Alida Oppers nieuwe inspecteur-generaal van het Onderwijs

Alida Oppers is per 1 september 2020 inspecteur-generaal van het Onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. De ministerraad heeft ingestemd met haar benoeming. Ze volgt Monique Vogelzang op, die sinds 1 april behalve als inspecteur-generaal Onderwijs ook werkzaam is als directeur-generaal Politie en Veiligheidsregio’s bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Per 1 september stapt Monique Vogelzang volledig over naar Justitie en Veiligheid. Tot die datum verdeelt Monique Vogelzang haar taken met waarnemend inspecteur-generaal Esther Deursen. Lees het volledige nieuwsbericht.

Inspectie bevraagt besturen vaker over meldingen

Via het meldpunt krijgt de inspectie jaarlijks bijna 4000 meldingen binnen die relevant zijn voor het toezicht op scholen en besturen. Die meldingen betrekken we in onze jaarlijkse monitoring, themaonderzoeken en vierjaarlijkse onderzoeken naar scholen en besturen. Bij meldingen die urgent zijn of die doen vermoeden dat er acute risico’s zijn, nemen wij direct contact op met het betreffende bestuur. We vragen dan of het bestuur bekend is met hetgeen is gemeld en hoe het hiermee omgaat. Daarbij bevragen we het bestuur naar hun ondernomen of te nemen acties. Dit kan betekenen dat we soms extra informatie opvragen. We doen dit om vinger aan de pols te houden, maar ook om tussentijds te toetsen of besturen voldoende zicht hebben op wat er op hun scholen gebeurt en goed beleid hebben om adequaat om te gaan met bijzondere situaties.

Benieuwd hoe de inspectie tijdens de coronacrisis omgaat met meldingen? Lees dan het nieuwsbericht Meldingen in het kader van de coronacrisis.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met het Loket Onderwijsinspectie. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur via 088-669 60 60.

Bent u hiervan al op de hoogte?