Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - oktober 2020

In deze nieuwsbrief leest u hoe ons toezicht er dit schooljaar uitziet. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor de regels bij het vermoeden van seksueel misbruik en omtrent het melden van ongeoorloofd verzuim. Ook informeren wij u over recent uitgekomen onderzoeken over bijzondere bekostiging in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs en over schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding (mbo).

Toezicht in schooljaar 2020/2021

In juni hebben we al aangekondigd hoe we na de zomervakanties toezicht houden op het onderwijs. Uitgangspunt blijft toezicht op afstand waar dat kan. We doen vooral onderzoek op locatie als we risico’s zien en gesprekken of onderzoek ter plekke nodig vinden. Wat nodig is, wordt per geval bekeken. Bij onderzoek op locatie volgen we uiteraard de geldende richtlijnen. Op onze website leest u hoe het toezicht er de komende periode uitziet.

Rapportage jaarlijkse prestatieanalyse

Besturen en scholen hebben vlak voor de zomervakantie een brief of e-mail ontvangen over een rapportage in hun Internet Schooldossier (ISD). In deze rapportage zijn de resultaten zichtbaar van de jaarlijkse vragenlijst over opbrengsten en ziet u hoe de resultaten van uw school zich verhouden tot andere scholen. Anders dan de afgelopen jaren, geven we dit jaar in de rapportage niet aan of we risico’s zien. Dit komt doordat we met een nieuw model werken. Vanaf schooljaar 2019/2020 kijken we breder naar de prestaties van scholen en besturen door meer gegevens te betrekken vanuit andere bronnen. In de bijlage in het ISD is aangegeven hoe de gegevens te interpreteren zijn. We zoeken momenteel naar andere manieren om de resultaten van de vragenlijst te rapporteren, zodat deze meer bruikbaar zijn voor de kwaliteitszorg op scholen. Dit schooljaar gaan we hierover in gesprek met besturen en scholen.

Wat te doen bij (vermoeden van) zedenmisdrijven?

(Een vermoeden van) seksueel misbruik -tussen een met taken belast persoon en een leerling- op uw school heeft grote impact. Daarom is het goed om te weten wat u in zo’n situatie moet doen, zodat u snel de juiste stappen zet. De wet schrijft voor dat iedere medewerker die een vermoeden heeft van een zedenmisdrijf tussen een met taken belast persoon en een minderjarige leerling, dit meteen moet melden bij het bestuur. Het bestuur moet vervolgens meteen overleggen met de vertrouwensinspecteur. Als uit dat overleg blijkt dat er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan is het bestuur verplicht aangifte te doen.

Overigens kunt u ook bij andere zaken, zoals seksueel misbruik tussen leerlingen, seksuele intimidatie, fysiek en psychisch geweld en discriminatie en radicalisering, de expertise inroepen van de vertrouwensinspecteur. Lees op onze website meer over de meld-, overleg- en aangifteplicht in het onderwijs bij zedenmisdrijven.

Richtlijnen melden ongeoorloofd verzuim

Er leven in verband met het coronavirus veel vragen over het melden van verzuim. Moet verzuim vanwege thuisquarantaine wel of niet worden gemeld? En welke regels gelden voor het melden van verzuim bij online onderwijs? Op de website van DUO kunt u steeds de meest recente richtlijnen voor het melden van verzuim vinden. Als inspectie kijken wij regelmatig of aanpassing van de richtlijnen voor het melden van verzuim nodig is. Bijvoorbeeld omdat nieuwe of gewijzigde maatregelen om het coronavirus terug te dringen van kracht zijn geworden. We doen dit samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en Ingrado.

Geen handhaving na niet-monitoren sociale veiligheid schooljaar 2019/2020

Als scholen in schooljaar 2019/2020 vanwege de coronamaatregelen hebben moeten afzien van het monitoren van de sociale veiligheid, zal de inspectie daar niet op handhaven. Wel hebben we laten weten dat het van belang is dat scholen actief invulling blijven geven aan hun zorgplicht, zodat leerlingen (zowel bij online lessen als op school) zich veilig voelen. De gegevens van scholen die wel hebben gemonitord, worden op de gebruikelijke wijze bij het toezicht betrokken.

Dit schooljaar weer monitoren

Nu de scholen dit schooljaar weer open zijn en leerlingen volledig naar school gaan is het weer mogelijk om de monitor voor sociale veiligheid door de leerlingen in te laten vullen. We gaan er daarom van uit dat de scholen zich voor dit schooljaar houden aan de monitorverplichting. Mocht de situatie veranderen, dan zullen we u informeren over de gevolgen daarvan voor de monitorverplichting.

Op onze website leest u meer over de monitoring en vindt u veelgestelde vragen. 

Onderzoek bijzondere bekostiging

De inspectie (directie Rekenschap) voert, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, in het tweede halfjaar van 2020 controles uit naar de bijzondere bekostiging in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs. Hierbij gaat het onder andere om de bekostiging van asielzoekerskinderen, leerlingen met een ernstige meervoudige beperking en de CUMI-leerlingen. Ook kijken we naar de registratie van het ongeoorloofd verzuim tussen de start van het vorige schooljaar en 1 oktober 2019. We hebben de 364 scholen en hun besturen die dit jaar worden onderzocht al op de hoogte gebracht.

De onderzoeken staan los van de reguliere vierjaarlijkse onderzoeken bestuur en scholen. De rapporten over de onderzoeken worden niet openbaar gemaakt, omdat ze mogelijk te herleiden zijn naar individuele leerlingen. Lees ook het nieuwsbericht over het onderzoek naar bijzondere bekostiging.

Onderzoek naar schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding (mbo)

De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar een entreeopleiding (mbo). Voor dit onderzoek selecteerden we 15 scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs en 15 scholen voor primair of speciaal onderwijs waar veel leerlingen vandaan komen die naar entreeopleidingen uitgestroomd zijn of gaan uitstromen. Uit dit themaonderzoek blijkt dat de begeleiding van kwetsbare leerlingen in de overgang naar vervolgonderwijs te veel afhankelijk is van individuele initiatieven van leerkrachten, ketenpartners en andere begeleiders. De begeleiding zou meer moeten worden ingebed in en ondersteund met afspraken en structurele samenwerking tussen scholen en ketenpartners. Lees het rapport over de schoolloopbanen van kwetsbare leerlingen die uitstromen naar de entreeopleiding.

Onderzoekskaders 2021-2024

De inspectie werkt aan nieuwe onderzoekskaders voor 2021-2024. Dit doen we op basis van de evaluatie van de huidige kaders, die in augustus 2017 van kracht werden. De uitgangspunten van het toezicht blijven gelijk: kern van het toezicht is het stimuleren én waarborgen van de onderwijskwaliteit. Onze werkwijze wordt nog beter op deze doelen afgestemd, waarbij we het bestuursgerichte toezicht versterken. Ook gaan we meer aandacht besteden aan problemen die de individuele school en bestuur overstijgen en naar voren komen in ons stelseltoezicht.

De komende maanden spreken we met het onderwijsveld en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voorgenomen aanpassingen. In komende nieuwsbrieven en op onze website zullen we u verder informeren over de ontwikkelingen. We willen in augustus 2021 starten met het nieuwe kader.

Lees meer over de verdere versterking van het bestuursgerichte toezicht.

De eerste indruk van Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs

Sinds 1 september 2020 is Alida Oppers de inspecteur-generaal van het Onderwijs. In haar weblog ‘Eerste indruk’ stelt zij zich voor. Alida Oppers: “Graag nodig ik u uit om mij en mijn collega’s te blijven bevragen, ons open en kritisch te blijven volgen. Zo kunnen we ieder vanuit de eigen rol verder bouwen aan de kwaliteit van het onderwijs. Het is ons uiteindelijk allemaal te doen om de leerlingen en studenten. Juist ook de leerlingen en studenten van nu, die straks hopelijk, ondanks alles, terug kunnen kijken op een geslaagde school- en studieloopbaan.” Lees de weblog van Alida Oppers.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.