Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Meldpunt schoolsluiting en (toe)zicht op kwaliteit afstandsonderwijs

In deze extra nieuwsbriefeditie van de Inspectie van het Onderwijs informeren wij u over de landelijke registratie van tijdelijke schoolsluiting als gevolg van het coronavirus. Schoolbesturen melden zich vanaf nu bij een speciaal meldpunt van de inspectie wanneer de hele school of een vestiging tijdelijk sluit. Daarbij geven zij ook aan hoe zij het onderwijs continueren. In deze nieuwsbrief leest u daarnaast over de ontwikkeling van een werkwijze om de kwaliteit van het afstandsonderwijs te kunnen bepalen. Doel is om hierop effectief toezicht te kunnen houden.

Start meldpunt schoolsluiting vanwege corona

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het onderwijsveld hebben afgesproken om tijdelijke schoolsluiting in het primair, voortgezet, en (voortgezet) speciaal onderwijs vanwege het coronavirus landelijk te registreren. Hiervoor is per 15 oktober een meldpunt ingericht binnen het Internet Schooldossier van de Inspectie van het Onderwijs. Schoolbesturen geven een melding wanneer een hele school of vestiging tijdelijk sluit. Ook schoolbesturen waarvan er sinds de start van het schooljaar 2020/2021 scholen of vestigingen gesloten zijn (geweest) vanwege het coronavirus, worden opgeroepen dit alsnog in het Internet Schooldossier te melden.

Waarom is dit meldpunt van belang?

Ook in deze tijd van corona blijft het onverminderd van belang dat kinderen op school onderwijs krijgen. Scholen werken er hard aan om goed onderwijs te blijven bieden. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin het tijdelijk niet meer mogelijk is om de school open te houden en fysiek onderwijs te geven. Het meldpunt is bedoeld om te registeren welke scholen tijdelijk sluiten als gevolg van het coronavirus. De registratie is belangrijk om samen zicht te houden op de continuïteit van het onderwijs. Na de melding neemt de inspectie (waar nodig) contact op met het bestuur of de school om de tijdelijke oplossingen voor de continuïteit van het onderwijs en vooruitzichten te bespreken. Daarnaast zorgt het meldpunt voor belangrijke informatie over het functioneren van het onderwijsstelsel.

In het kort wordt het volgende van schoolbesturen gevraagd:

  • Meld als een school of vestiging vanwege corona tijdelijk moet sluiten (peildatum vanaf start schooljaar 2020/2021);
  • Geef daarbij aan welke maatregelen zijn/worden genomen om het onderwijs te continueren;
  • Meld actief als de school of vestiging weer opengaat.

Peilingsonderzoek en rapportage

Naast het meldpunt wordt er aanvullend peilingsonderzoek gedaan naar de gevolgen van het coronavirus voor het onderwijs. Dit onderzoek vindt maandelijks plaats en wordt uitgevraagd onder de scholen. Met de informatie uit het meldpunt en het peilingsonderzoek wordt een maandelijkse rapportage opgesteld die openbaar beschikbaar komt. De rapportage geeft een beeld op regionaal niveau en is niet terug te leiden tot individuele scholen of vestigingen. De rapportage geeft informatie om, waar nodig, beleid te maken, bijvoorbeeld om leerachterstanden te voorkomen.

Onderwijs op afstand

Voor informatie over onderwijs op afstand kunnen schoolbesturen terecht op de website www.lesopafstand.nl en voor vragen bij het Loket van lesopafstand.nl.

Voor vragen over het Internet Schooldossier of het meldingsformulier, kunnen schoolbesturen contact opnemen met het Loket van de Inspectie van het Onderwijs. De laatste stand van zaken van de landelijke maatregelen in verband met COVID-19 voor het basis- en vervolgonderwijs staat in het Servicedocument.

Ook afstandsonderwijs moet van goede kwaliteit zijn

Nu het nieuwe studiejaar gestart is, is duidelijk geworden dat corona nog enige tijd voor verstoring van het reguliere onderwijs zal zorgen. Veel onderwijs is nu digitaal, met name in het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs. Daarnaast hebben scholen in alle sectoren te maken met bovengemiddelde afwezigheid van leraren en leerlingen/studenten. Hierdoor zal een deel van het onderwijs op alle scholen en opleidingen ook de komende periode online blijven plaatsvinden. Ook afstandsonderwijs moet natuurlijk van goede kwaliteit zijn. Om hier effectief toezicht op te kunnen houden ontwikkelen we een werkwijze om de kwaliteit van dit onderwijs te kunnen bepalen en stellen we een toezichtvisie op afstandsonderwijs op. Dit doen we in overleg met het onderwijsveld.

Wat levert het project ‘Afstandsonderwijs COVID-19: kwaliteit van en toezicht op afstandsonderwijs’ op?

Het project bestaat uit verschillende activiteiten. We ontwikkelen instrumenten om de kwaliteit van afstandsonderwijs en hybride onderwijs (en de borging hiervan) effectief in kaart te brengen en te beoordelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lesobservaties van digitale lessen, schoolbezoeken en een gespreksleidraad voor bestuursgesprekken. Deze instrumenten zijn in ontwikkeling, de inspectie zorgt dat ze in elke sector worden beproefd. Tegelijkertijd ontwikkelen we een toezichtvisie op afstandsonderwijs, gevoed door de wettelijke kaders en de wetenschap.

Bekendmaking resultaten

De eerste activiteiten zijn al gestart, de definitieve versies van de toezichtinstrumenten moeten in december 2020 klaar zijn. De inspectie gebruikt deze niet alleen voor versterking van het instellingstoezicht en de bestuursgesprekken, maar ook voor de Staat van het Onderwijs. De eerste uitkomsten worden gebruikt voor de Staat van het Onderwijs 2021 om hiermee een eerste inzicht te geven in de kwaliteit (en kwaliteitsborging) van het afstandsonderwijs en hybride onderwijs in Nederland.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.