Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: speciaal onderwijs - Inspectie volgt onderwijs tijdens COVID-19 (2e editie)

Schoolleiders en bestuurders van scholen en instellingen hebben zorgen over de organisatie van het onderwijs dit schooljaar. Onder meer over het in acht nemen van de richtlijnen vanuit de overheid, de inzetbaarheid van voldoende personeel en het herstellen van de hiaten die zijn ontstaan in de tweede helft van het afgelopen schooljaar. Dit blijkt uit de voortzetting van het onderzoek naar de effecten van COVID-19 op het onderwijs door de Inspectie van het Onderwijs. De inspectie sprak voor het onderzoek telefonisch en op scholen met schoolleiders en bestuurders uit het gehele Nederlandse onderwijsveld.

Zorgen voor het nieuwe schooljaar

Tijdens de gesprekken in de periode 22 juni – 3 juli 2020 bleek wederom dat er grote inspanningen zijn geleverd om het onderwijs te continueren. Er leefden eveneens onverminderd zorgen bij schoolleiders en bestuurders over de motivatie, het welzijn en het perspectief van leerlingen en over de werkdruk bij leraren. De ondervraagden noemen fysiek onderwijs cruciaal om volwaardig invulling te kunnen geven aan de brede opdracht van onderwijs. Voorkomen moet worden dat de verstoring van het onderwijs vanwege de uitbraak van COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen op lange termijn negatieve consequenties voor (bepaalde groepen) leerlingen en studenten heeft. Het vraagt een gezamenlijke inspanning van het onderwijsveld om in het schooljaar 2020-2021 nader te onderzoeken welke hiaten zijn ontstaan en wat er nodig is om die te verhelpen.

Resultaten tweede meting: wat valt op?

Uit deze tweede consultatie bleek in het (voortgezet) speciaal onderwijs verder onder andere het volgende:

  • Schoolleiders in het speciaal onderwijs noemden diverse zaken die de afgelopen periode opvallend goed verliepen. Zo waren ze positief over de inzet, flexibiliteit en creativiteit van het personeel, de vlotte heropstart van het onderwijs op school en het intensieve contact met ouders. Daarnaast waren veel schoolleiders enthousiast over digitale toepassingen die de school ook in de toekomst bij de verzorging van het onderwijs wil blijven inzetten. Ook bleken de online oudergesprekken soms een goed alternatief voor ouders die ver van de school afwonen.
  • In het voortgezet speciaal onderwijs gaf bijna de helft van de schoolleiders aan dat (vrijwel) alle leerlingen hun stage weer hadden opgepakt nadat die door de COVID-19-crisis tijdelijk niet had kunnen doorgaan. Op ruim een kwart van de scholen kon slechts ongeveer de helft van de leerlingen hun stage hervatten. Op de resterende scholen had geen of slechts een enkele leerling de stage weer opgepakt. De stageproblematiek was brancheafhankelijk. Daarnaast konden de stages in de dagbesteding meestal geen doorgang vinden. Alle scholen zijn erin geslaagd de examentrajecten van extranei en staatsexamenkandidaten op een goede wijze af te ronden. Staatsexamens gingen door zoals gebruikelijk en in veel gevallen hadden de extranei de schoolexamens al voor de schoolsluiting afgerond.

Bekijk het complete overzicht van de respons op de vragenlijsten in het speciaal en voortgezet speciaal onderwijs:

Derde meting in het najaar

Het onderzoek zetten we in de komende periode voort. We gaan opnieuw in op (het zicht op) de ontwikkeling van leerlingen en vragen dit keer bijvoorbeeld ook naar knelpunten rond de instroom (en plaatsing) van leerlingen in het nieuwe schooljaar. Voor een volledig beeld zullen daarin, naast de informatie van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden, ook ervaringen van leraren en leerlingen worden meegenomen. In de Staat van het Onderwijs 2021 zullen we hierover uitgebreid rapporteren.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.