Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief Speciaal onderwijs - juni 2019

Evaluatie onderzoekskaders

In 2019 en 2020 evalueert de inspectie de onderzoekskaders die in augustus 2017 van kracht zijn geworden. We brengen in kaart wat er goed gaat, beter kan of beter moet. Wat kunt u hiervan merken? Tot begin 2020 voert de inspectie gesprekken met betrokkenen binnen en buiten het onderwijsveld. Daarnaast onderzoekt de Radboud Universiteit de effecten van ons toezicht. Het is mogelijk dat u door ons of de Radboud Universiteit wordt benaderd om deel te nemen aan de evaluatie. Wilt u meer weten over de evaluatie en de daarop volgende bijstelling van het onderzoekskader? Raadpleeg de webpagina Evaluatie en bijstelling onderzoekskaders.

Bijgestelde onderzoekskaders per 1 augustus 2019

Wij houden toezicht op besturen en scholen aan de hand van de onderzoekskaders 2017. Ieder jaar actualiseren wij deze onderzoekskaders. Dit jaar zijn er - beperkte - wijzigingen aangebracht om de onderzoekskaders te laten aansluiten op gewijzigde wetten. De bijgestelde kaders zijn per 1 augustus 2019 van kracht. Voor onderzoeken die na de zomervakantie starten, maken we dus gebruik van de bijgestelde kaders. Lees meer hierover op onze website. Op de pagina Onderzoekskaders 2017 vindt u de nieuwe versies van de kaders voor elke sector.

Hoe functioneert uw intern toezicht?

Bij het vierjaarlijkse onderzoek bij besturen en scholen kijken we ook naar het functioneren van het intern toezicht. Dit is immers een essentiële schakel in de besturing van onderwijsinstellingen. Tijdens het onderzoek bekijken we of het intern toezicht voldoet aan de wettelijke vereisten. Bijvoorbeeld: is de scheiding tussen bestuur en intern toezicht goed geregeld, en is het toezicht inderdaad onafhankelijk? Ook gaan we met de intern toezichthouder in gesprek om te begrijpen hoe het toezicht bijdraagt aan goed bestuur en aan de kwaliteit van onderwijs.

In 2018 gaven we aanbevelingen voor intern toezichthouders die werken in een bestuur met een zogeheten functionele scheiding. U vindt het in ons onderzoek Functionele scheiding van bestuur en toezicht in de praktijk.

De staat van het speciaal onderwijs

Op woensdag 10 april presenteerden we de bevindingen van het rapport De Staat van het Onderwijs tijdens ons congres. Wilt u het verslag van het congres lezen of wilt u meer informatie over De Staat van het Onderwijs 2019? Ga dan naar www.destaatvanhetonderwijs.nl. Daar vindt u ook een pagina over de staat van het speciaal onderwijs met factsheets, technische rapporten en artikelen over de belangrijkste thema’s.

Belangrijkste veranderingen nieuwsbrief

Zoals u misschien merkt is de uitstraling van de nieuwsbrief veranderd. Dit komt doordat we gebruik maken van een nieuwe nieuwsbrievendienst. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

  1. Andere afzender
    We versturen de nieuwsbrief vanaf abonneren@mailing.rijksoverheid.nl in plaats van abonneren@nieuwsbrief.rijksoverheid.nl. Let op: de nieuwsbrief kan hierdoor in uw spambox belanden. 
  2. Nieuwe manier om uw nieuwsbriefabonnement te beheren
    Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de links ‘Abonnementen beheren’ en ‘Afmelden’. Via deze links kunt u uw abonnement op deze nieuwsbrief en onze andere nieuwsbrieven aanpassen.

Monitoringsgegevens sociale veiligheid voor 1 augustus aanleveren

Besturen van scholen moeten voor 1 augustus 2019 de monitoringsgegevens sociale veiligheid aanleveren bij de inspectie. Het is belangrijk dat u van alle leerlingen de veiligheidsbeleving in beeld brengt en aantoont dat de wijze van monitoring aansluit bij de kenmerken van de leerlingpopulatie. Wilt u meer weten? Raadpleeg de pagina Sociale Veiligheid.

Resultaten opbrengstbevraging schooljaar 2017/2018

Alle besturen voor (voortgezet) speciaal onderwijs hebben in het najaar van 2018 het verzoek gekregen om de opbrengstgegevens aan te leveren van de (v)so-scholen die onder hun bestuur vallen. De inspectie gebruikte de aangeleverde data voor het bepalen van de prestaties en eventuele risico’s per onderwijskundige eenheid (school). De opbrengstgegevens hebben veelal betrekking op het schooljaar 2017/2018 (uitstroom) en deels betrekking op het schooljaar 2016/2017 (bestendiging). Raadpleeg de Uitwerking berekening prestatieanalyse 2018 die inzicht geeft in de wijze waarop het resultaat per onderwijskundige eenheid is berekend.

Resultaten inzien via ISD

Vanaf 1 juli 2019 kunt u de resultaten van de opbrengstbevraging alleen nog via het Internet Schooldossier (ISD) inzien. Deze resultaten worden niet meer per brief verzonden. Let op: u kunt de gegevens enkel raadplegen op het niveau van de onderwijskundige eenheid.

Monitoronderzoeken opbrengsten

Tussen april en juni hebben we op 30 scholen in het speciaal onderwijs monitoronderzoeken uitgevoerd. Daarbij keken we op stelselniveau naar 2 standaarden voor opbrengsten uit het Onderzoekskader (voortgezet) speciaal onderwijs 2017:

  • Resultaten (OR1);
  • Sociale en maatschappelijke competenties (OR2).

We merken dat scholen nog vaak in ontwikkeling zijn op deze standaarden. Met het monitoronderzoek willen we hier beter zicht op krijgen. We analyseren documenten en spreken op de school met de schoolleiding en vertegenwoordigers van de leerlingenzorg. Na 2 jaar herhalen we het onderzoek om landelijke ontwikkelingen vast te stellen. De onderzoeksgegevens gebruiken we om indicatoren voor opbrengsten te monitoren.  Daarnaast rapporteren we hierover in De Staat van het Onderwijs. Het onderzoek is niet bedoeld om kwaliteitsoordelen op de standaarden te geven.

In de eerste helft van 2020 herhalen we deze monitoronderzoeken bij 30 scholen voor voortgezet speciaal onderwijs.

Onderzoek veranderingen leerlingenpopulatie voortgezet speciaal onderwijs

Besturen vertellen ons regelmatig dat de leerlingenpopulatie in het (voortgezet) speciaal onderwijs is veranderd sinds de invoering van passend onderwijs. Volgens scholen zijn er meer leerlingen met complexere problematiek, waardoor extra ondersteuning nodig is.

Daarom voerden we dit schooljaar een stelselonderzoek uit naar veranderingen in de samenstelling van de leerlingenpopulatie in het speciaal onderwijs. Komend jaar doen we hetzelfde onderzoek in het voortgezet speciaal onderwijs. We starten met data-onderzoek en houden vervolgens een enquête onder 30 besturen. Hieruit selecteren we 15 scholen voor verdiepend onderzoek. De resultaten publiceren we in De Staat van het Onderwijs 2020.

Colofon

Dit is een uitgave van de Inspectie van het Onderwijs.

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.

Denkt u dat deze nieuwsbrief ook interessant is voor anderen, bijvoorbeeld docenten en teamleiders op uw school? Abonneren op deze nieuwsbrief is mogelijk via onze website.