Medewerker kinderopvang knuffelt met baby, 2 baby's op achtergrond in wipstoeltje
Beeld: ©Inspectie van het Onderwijs

Nieuwsbrief inspectie: voor- en vroegschoolse educatie, kinderopvang en Lokale Educatieve Agenda - 31 mei 2022

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor gemeentelijke beleidsambtenaren met onderwijsbeleid (voor- en vroegschoolse educatie) en toezicht en handhaving kinderopvang in hun portefeuille en andere geïnteresseerden. In deze nieuwsbrief leest u onder andere over de doorontwikkeling van het interbestuurlijk toezicht op gemeenten. Ook informeren we u over het verloop van het themaonderzoek Taakuitvoering LEA en voor- en vroegschoolse educatie (vve).

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten: meer samenhang en uniformer

De inspectie houdt interbestuurlijk toezicht (IBT) op enkele taken die gemeenten in medebewind krijgen. Het betreft de taken toezicht en handhaving op de kinderopvang en de Lokale Educatieve Agenda: het jaarlijks overleg dat gemeenten moeten voeren met schoolbesturen en kinderopvangorganisaties over het bevorderen van integratie, het voorkomen van segregatie, het bestrijden van onderwijsachterstanden en de inschrijving en toelating.

 

Bijdragen aan veiligheid en ontwikkeling van kinderen

Het toezicht op deze taken was binnen de inspectie onafhankelijk van elkaar ingericht. Vanaf 2023 brengen we deze toezichtstaken meer in samenhang en voeren we ze uniformer uit.

 

Verbetering dialoog en meer zicht op risico’s en goede voorbeelden

Hierbij willen we in dialoog gaan met gemeenten over de doelen van de gemeentelijke taken en de kwaliteitscyclus. Ook willen we gemeenten meer inzicht geven in risico’s en goede voorbeelden aan de hand van ons landelijke beeld.

Interbestuurlijk toezicht op gemeenten

Themaonderzoek Taakuitvoering LEA en vve

In de vorige nieuwsbrief van 26 oktober 2021 kondigden wij een themaonderzoek aan naar de taakuitvoering van gemeenten op het gebied van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het functioneren van het verplichte jaarlijkse overleg binnen gemeenten, in het bijzonder op de thema’s onderwijsachterstandenbestrijding en het tegengaan van segregatie.

Al grote verschillen zichtbaar

Het onderzoek is inmiddels gestart en we zien nu al grote verschillen in de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Bovendien geven gemeenten op een uiteenlopende manier invulling aan het jaarlijks verplichte overleg. We verwachten het rapport eind 2022 te kunnen delen met alle gemeenten. Daarnaast wordt het aangeboden aan de Tweede Kamer.

Themaonderzoeken voor- en vroegschoolse educatie

Vragenlijst jaarlijkse verplichte overleg (LEA) en vve: invullen kan tot en met 1 juli

Alle gemeenten ontvingen in april van ons een e-mail met daarin een link naar de jaarlijkse vragenlijst over het verplichte overleg (LEA) en voor- en vroegschoolse educatie. U kunt de ingevulde vragenlijst uiterlijk 1 juli 2022 inzenden. De vragenlijst ziet er dit jaar vanwege specifieke LEA-vragen anders uit dan voorgaande jaren. We gebruiken de antwoorden voor het eerder vermelde themaonderzoek over het jaarlijks verplichte overleg.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de vragenlijst, dan kunt u contact met ons opnemen via de vve-postbus: vve@onderwijsinspectie.nl.

Jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang: invullen en vaststellen kan tot en met 1 juli

Op 1 april 2022 hebben we alle gemeentelijke contactpersonen kinderopvang per e-mail uitgenodigd om de vragenlijst over het verantwoordingsjaar 2021 in te vullen. Gemeenten hebben tot en met 1 juli de tijd om deze in te vullen en door het college van burgemeester en wethouders te laten vaststellen.


Bekijk de presentatie van het ondersteunende webinar

Om gemeenten te ondersteunen bij het proces rondom de jaarverantwoording en om inhoudelijke vragen te beantwoorden over de jaarverantwoording toezicht en handhaving kinderopvang, organiseren VNG Naleving (onderdeel van Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de inspectie elk jaar een webinar. Dit jaar vond het webinar plaats op 12 april. De presentatie en een overzicht van de meest gestelde vragen en de antwoorden daarop kunt u vinden op het besloten forum van de VNG.

Voor vragen over de jaarverantwoording en het invullen van de vragenlijst kunt u contact met ons opnemen via kinderopvang@onderwijsinspectie.nl.

Landelijk rapport gemeentelijk toezicht kinderopvang 2021

In de vorige nieuwsbrief werden gemeenten gevraagd het Landelijk Rapport Gemeentelijk Toezicht Kinderopvang te evalueren. Dank aan iedereen die de evaluatie heeft ingevuld! Naar voren kwam vooral dat het een uitgebreid rapport was om te lezen en dat de factsheet als erg prettig werd ervaren. Wij nemen deze feedback mee in de voorbereidingen van het komend Landelijk Rapport en de daarbij behorende factsheet. Naast de gebruikelijke informatie vindt er dit jaar verdieping plaats op twee verschillende thema’s:

  1. De invloed van corona op het toezicht op de kinderopvang in 2021
  2. De bekendheid van kinderopvanghouders met de vertrouwensinspectie.


Publicatie in het vierde kwartaal van 2022

De verwachting is dat de minister van SZW het Landelijk Rapport 2021 in het vierde kwartaal van 2022 zal aanbieden aan de Tweede Kamer. Wij delen het rapport en de factsheet dan ook met alle gemeenten. Op onze website leest u meer over het Landelijk Rapport 2021.

Effectonderzoek toezicht en handhaving kinderopvang

Het ministerie van SZW laat momenteel door de bureaus SEO economisch onderzoek en Andersson Elffers Felix onderzoek doen naar de doelmatigheid en effectiviteit van het toezicht en handhaving in de kinderopvang. Als onderdeel van dit onderzoek analyseren de onderzoeksbureaus de bestanden met gegevens over inspectieresultaten en handhaving (uit de Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR)).
 

Enquête om na te gaan welke maatregelen naleving bevorderen

Daarnaast attendeerde het ministerie gemeenten via het besloten forum van VNG Naleving op een enquête. Met de resultaten kunnen de onderzoekers nagaan welke maatregelen meer en minder effectief zijn bij het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving door de houders van kinderopvang. Voor het slagen van het onderzoek is voldoende respons op deze enquête essentieel. Het ministerie van SZW roept dan ook alle gemeenten op om deze enquête in te vullen. Gemeenten kunnen de informatie uit dit onderzoek in de toekomst gebruiken voor het verder verbeteren van de taakuitvoering. Het ministerie verwacht het onderzoek voor de zomervakantie af te ronden.

Colofon

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief of over het onderwijstoezicht? Neem dan contact op met Klantcontact. Dit kan via het contactformulier of op werkdagen tussen 09.00 en 16.30 uur via 088-669 60 60.